Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2006-2013
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2006-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.10.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výživové doplnky stravy s obsahom rastlinných extraktov a nie na lekárske použitie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HYPNOSED 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GENERICA spol. s r.o.; Vrbovská 39, 921 01 Piešťany 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2014 2/2014 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.04.2014 4/2014 XA3M
3 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 02.06.2020 6/2020 FC3M
 
POZ 2006-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.11.2013 166,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 20.11.2013 100,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 20.05.2014 27,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.10.2014 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.11.2014 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.03.2015 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.04.2015 20,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2018 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2006-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 24.10.2013 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 25.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.10.2013 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 22.11.2013 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.11.2013 Typ Platba
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 25.11.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 25.11.2013 Typ Odoslané
výsledok rešerše 10.12.2013 Typ Interné listy
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 19.12.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 20.12.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 20.12.2013 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku v CHF 20.12.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 06.02.2014 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.05.2014 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 07.05.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 20.05.2014 Typ Odoslané
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 22.05.2014 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 26.05.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 17.07.2014 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.07.2014 Typ Doručené
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 24.09.2014 Typ Doručené
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 25.09.2014 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 26.09.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.10.2014 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.10.2014 Typ Platba
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 28.11.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.12.2014 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 02.12.2014 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 28.01.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 27.03.2015 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 30.03.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.03.2015 Typ Platba
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.04.2015 Typ Odoslané
konečné predĺženie lehoty 10.04.2015 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.04.2015 Typ Platba
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 28.05.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 29.05.2015 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 29.05.2015 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 29.05.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 01.06.2015 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 01.06.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 10.06.2015 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 09.07.2015 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 14.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 05.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 05.08.2015 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 10.08.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 28.11.2017 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 28.11.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 15.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 15.02.2018 Typ Doručené
Doklad o prechode 15.02.2018 Typ Doručené
Generálna plná moc 15.02.2018 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2018 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 27.04.2018 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 17.05.2018 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 08.03.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 08.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 04.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 28.02.2020 Typ Odoslané
POZ 2006-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.11.2017 Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.11.2017 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
3 Prevod prihlasovatela 27.04.2018 GENERICA spol. s r.o. GALENICA s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku