Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2005-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2005-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.09.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 11 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Vypínače na fontány na pitnú vodu; vypínače na zariadenia na chladenie vody.
11 - Zariadenia na chladenie balenej vody; dávkovače pitnej vody s elektricky riadeným ohrevom, chladením a karbonizáciou; fontány na pitnú vodu; tlakové zariadenia na chladenie vody; elektricky riadené odvlhčovače na odstraňovanie vlhkosti zo vzduchu kondenzáciou; exteriérové skrinky na zariadenia na chladenie balenej vody; exteriérové skrinky na dávkovače pitnej vody; zachytávače kvapiek vody na zariadenia na chladenie balenej vody; zachytávače kvapiek vody na dávkovače pitnej vody; predné, vrchné, spodné a bočné náhradné panely na zariadenia na chladenie balenej vody; predné, vrchné, spodné a bočné náhradné panely na dávkovače pitnej vody; tlakové regulačné ventily na fontány na pitnú vodu; tlakové regulačné ventily na zariadenia na chladenie vody; drenážne zachytávače vody na zariadenia na chladenie vody; potrubné zachytávače vody na zariadenia na chladenie vody; rúrky na plnenie pohárov na pitie (časti zariadení na chladenie vody a dávkovačov pitnej vody); dýzy na plnenie pohárov na pitie (časti zariadení na chladenie vody a dávkovačov pitnej vody); kohútiky na nástenné fontány na pitnú vodu; odtoky na nástenné fontány na pitnú vodu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  OASIS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LVD Acquisition, LLC; 222 E. Campus View Blvd., 432 35 Columbus, Ohio; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2019 08/2019 BA3M
 
POZ 2005-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2005-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.09.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.09.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.09.2018 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 17.10.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
4b Sprievodný list 17.10.2018 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 11.04.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.04.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 10.05.2019 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 10.05.2019 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 19.06.2019 Typ Interné listy
9 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.11.2019 Typ Doručené
9a Sprievodný list 05.11.2019 Typ Doručené
10 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 08.11.2019 Typ Platba
11 výzva na doplnenie podania námietok 28.11.2019 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 09.12.2019 Typ Doručené
12a Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
13 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 07.01.2020 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 12.02.2020 Typ Doručené
14a Sprievodný list 12.02.2020 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 13.02.2020 Typ Odoslané
16 19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 18.02.2020 Typ Platba
17 všeobecný referátnik 19.02.2020 Typ Odoslané
18 Žiadosť inde neuvedená 24.04.2020 Typ Doručené
18a Sprievodný list 24.04.2020 Typ Doručené
19 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 16.06.2020 Typ Odoslané
POZ 2005-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku