Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2001-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252375 
(151)  Dátum zápisu  18.05.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.05.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2001-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 37, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Optické prístroje a nástroje; meracie prístroje a nástroje; vysielače elektronických signálov; vysielače (telekomunikácie).
16 - Tlačoviny; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení.
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; reklama; podpora predaja (pre tretie osoby).
37 - Inštalácie a opravy telekomunikačných zariadení; stavebná činnosť v oblasti telekomunikácií.
38 - Bezdrôtové vysielanie.
42 - Tvorba počítačového softvéru; inštalácie počítačového softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.05, 26.01.06, 02.09.04, 26.11.06, 26.11.22, 29.01.04, 16.03.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá (#003366); 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mobility & Big Data, s.r.o.; Čajkovského 2996/8, 811 04 Bratislava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2020 02/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2020 07/2020 FG3M
 
POZ 2001-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2001-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.09.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 14.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.09.2019 Typ Platba
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.09.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 10.10.2019 Typ Doručené
6 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.10.2019 Typ Platba
7 výsledok rešerše 23.10.2019 Typ Interné listy
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 14.01.2020 Typ Doručené
9a Odôvodnenie žiadosti 14.01.2020 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 21.01.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.05.2020 Typ Odoslané
POZ 2001-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku