Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2001-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2001-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 37, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické, elektronické, optické, meracie, signalizačné, kontrolné, vyučovacie prístroje a zariadenia, vysielacie zariadenia, prístroje na nahrávanie, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, koncové telekomunikačné zariadenia, počítače a počítačové programy, mincové a kartové zariadenia, čítacie zariadenia, zabezpečovacie zariadenia.
16 - Tlačoviny; inštrukčný a výučbový materiál.
35 - Riadenie prevádzky báz dát, spracovanie dát, sprostredkovanie obchodu s tovarom triedy 9, reklama, predvádzanie služieb alebo výrobkov na reklamné účely a podporu predaja, prieskum trhu, výpisy z účtu a zasielanie reklamných materiálov zákazním, vzťahy s verejnosťou, reklamná, propagačná a akvizičná činnosť.
37 - Údržba, opravy a inštalačné služby telekomunikačného vybavenia, výstavba telekomunikačného vybavenia, stavebná činnosť v oblasti telekomunikácií.
38 - Telekomunikačné služby; prenájom telekomunikačných prístrojov.
42 - Inštalácia počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (mimo fyzickej konverzie); návrh počítačových programov a systémov, zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, odborné poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.05, 26.01.06, 02.09.04, 26.11.06, 26.11.22, 29.01.04, 16.03.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  #003366 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mobility & Big Data, s.r.o.; Čajkovského 2996/8, 811 04 Bratislava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2001-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2001-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.09.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 14.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.09.2019 Typ Platba
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.09.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 10.10.2019 Typ Doručené
6 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.10.2019 Typ Platba
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
POZ 2001-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku