Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1999-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232562 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1999-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Nákladné vozidlá, kamióny; autá; automobily; dvojkolesové vozíky; ťažné zariadenia vozidiel; spriahadlá pozemných vozidiel.
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v tejto triede; reklama.
39 - Automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; informácie o dopravnej premávke; informácie o možnostiach dopravy; kuriérske služby, doručovacie služby; doručovanie tovaru; záchranné služby v automobilovej doprave; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom vozidiel; služby v automobilovej doprave; sprostredkovanie automobilovej dopravy; všetky uvedené služby v tejto triede s výnimkou služieb leteckej nákladnej dopravy a služieb leteckej dopravy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Polar-M 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Polar-M, s.r.o.; Odbojárov 451/14, 955 01 Tovarníky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1141827 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  03. 08. 2012 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 03.05.2012 05/2012 XC3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
4 Zmeny v zozname tovarov a služieb 04.03.2014 03/2014 XD3M
5 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.03.2014 03/2014 XA3M
 
POZ 1999-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1999-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 25.11.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.12.2011 Typ Platba
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2011 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 09.12.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.12.2011 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 30.12.2011 Typ Doručené
7 Plná moc 13.01.2012 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.01.2012 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie POZ 01.02.2012 Typ Interné listy
10 Plná moc 22.02.2012 Typ Doručené
11 Žiadosť inde neuvedená 19.03.2012 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 30.03.2012 Typ Odoslané
13 pokyn na zápis opravy údajov o POZ/OZ 28.03.2012 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.07.2012 Typ Odoslané
15 Žiadosť - FAX 26.07.2012 Typ Doručené
16 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 06.08.2012 Typ Platba
17 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 03.08.2012 Typ Doručené
18 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 03.10.2012 Typ Odoslané
19 vyžiadanie poplatku v CHF 03.10.2012 Typ Odoslané
20 List z OMPI 03.10.2012 Typ Doručené
21 List z OMPI 06.11.2012 Typ Doručené
22 Notifikácia z OMPI 04.01.2013 Typ Doručené
23 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 21.01.2013 Typ Doručené
24 Oznámenie 27.11.2013 Typ Doručené
25 dodatok k osvedčeniu OZ 04.02.2014 Typ Odoslané
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 30.03.2021 Typ Doručené
27 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.09.2021 Typ Doručené
28 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.10.2021 Typ Odoslané
29 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.10.2021 Typ Platba
30 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 13.10.2021 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.10.2021 Typ Doručené
31a Plná moc 12.10.2021 Typ Doručené
32 Odpoveď na správu úradu 14.10.2021 Typ Doručené
32a Plná moc 14.10.2021 Typ Doručené
POZ 1999-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.10.2021 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o. Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku