Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1999-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201035 
(151)  Dátum zápisu  11.11.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.06.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1999-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.06.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 10 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky a látky na starostlivosť o pleť nie na liečebné účely.
05 - Lekárske a zdravotnícke prípravky a látky; lekárske prípravky na použitie pri liečbe ostomie a chirurgickej liečbe urologických ťažkostí; hygienické vložky, hygienické pásky, hygienické obrúsky, zdravotná a hygienická spodná bielizeň, tampóny na lekárske a chirurgické použitie, lekárske a chirurgické obväzy a bandáže, lekárske lepidlá.
10 - Chirurgické a lekárske zariadenia a nástroje; protézy, elastické obväzy, rúrky, vrecká, pásky, filtre, nádoby, katetre, hadice, uzávery, ventily, pokrývky, tesnenia, všetko na lekársku a chirurgickú liečbu; vrecká, schránky a zberné nádoby na výlučky ľudského tela; prístroje a zariadenia na rehabilitáciu a liečbu močového ústrojenstva a prevenciu proti inkontinencii. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Coloplast A/S; Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek; DK 
(740)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2002 08/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2003 02/2003 FG3M
3 Zmeny v zozname tovarov a služieb 05.09.2011 09/2011 XD3M
4 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 14.07.2021 13/2021 ND3M
 
POZ 1999-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1999-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 29.06.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.07.2001 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.07.2001 Typ Platba
4 Plná moc 17.08.2001 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 07.05.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 07.05.2002 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2002 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.02.2011 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.02.2011 Typ Platba
10 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 18.03.2011 Typ Odoslané
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.05.2011 Typ Doručené
12 Plná moc 28.06.2011 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.11.2020 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.05.2021 Typ Doručené
15a Plná moc 26.05.2021 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.05.2021 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 24.06.2021 Typ Odoslané
18 všeobecný referátnik 22.06.2021 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.06.2021 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 13.07.2021 Typ Odoslané
POZ 1999-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 01.07.2021 TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o. Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku