Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1994-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207740 
(151)  Dátum zápisu  09.11.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.07.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1994-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.07.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.08.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Maloobchodné služby v oblasti automobilov; poskytovanie poradenstva pri obchodnej činnosti.
36 - Prenájom, nákup, predaj a správa nehnuteľností, sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností.
39 - Prenájom motorových vozidiel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SIRS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská investičná a realitná spoločnosť a. s.; Framborská 12, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.; J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2004 8/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2005 2/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.10.2013 10/2013 ND3M
 
POZ 1994-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.07.2003 3 500,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.07.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.07.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1994-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 16.07.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.07.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.07.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 21.05.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.05.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.11.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.07.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.07.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.07.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.07.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.07.2013 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.07.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené
POZ 1994-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 12.08.2013 Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o. Záthurecký Eugen, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku