Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1993-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251824 
(151)  Dátum zápisu  18.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1993-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  24, 25, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; obrusy.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 25.03.01, 26.11.06, 26.11.11, 26.11.12, 26.02.01, 27.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medveď Miroslav; 9. mája 46, 977 03 Brezno; SK;
Medveď Tomáš; Kostolná 580/16, 930 02 Orechová Potôň; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1993-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1993-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.09.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.09.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 12.09.2019 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 12.09.2019 Typ Doručené
1d Vyjadrenie označenia 12.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1993-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku