Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1987-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  240719 
(151)  Dátum zápisu  14.09.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1987-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.11.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.06.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.11.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mliečne výrobky; syry. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.99.15, 27.03.01, 27.03.15, 02.01.01, 02.01.23, 02.01.98, 09.07.01, 09.07.17, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MILKEFFEKT, a.s.; Konská 559, 739 61 Třinec; CZ;
Szotkowski Josef; Bocanovice č. 49, 739 91 Bocanovice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zrzavecký Jan, JUDr. Ing., Ph.D.; Vodičkova 710/31, 110 00 Praha; CZ;
Regina Ivan, Ing.; Plzenská 15, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.11.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2015 06/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2015 11/2015 FG3M
3 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 07.01.2016 01/2016 TH3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.11.2016 11/2016 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 26.05.2021 10/2021 PC3M
 
POZ 1987-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1987-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 11.11.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 11.11.2014 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.11.2014 Typ Doručené
2a Plná moc 13.11.2014 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.11.2014 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.11.2014 Typ Odoslané
5 Plná moc 25.11.2014 Typ Doručené
6 Plná moc 26.01.2015 Typ Doručené
6a Doklad o podniku/podnikateľovi 26.01.2015 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 05.02.2015 Typ Interné listy
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 06.02.2015 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 09.04.2015 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 23.04.2015 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.10.2015 Typ Odoslané
12 pokyn na zápis opravy údajov o POZ/OZ 09.11.2015 Typ Interné listy
13 Žiadosť o opravu 12.11.2015 Typ Doručené
14 oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2015 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.07.2016 Typ Doručené
15a Plná moc 15.07.2016 Typ Doručené
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.07.2016 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 18.10.2016 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis prevodu 15.03.2021 Typ Doručené
18a Plná moc 15.03.2021 Typ Doručené
18b Výpis z obchodného registra 15.03.2021 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku 09.04.2021 Typ Odoslané
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2021 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1987-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.10.2016 MILKEFFEKT, s.r.o. MILKEFFEKT, s.r.o.
Szotkowski Josef Szotkowski Josef
2 Prevod majiteľa 04.05.2021 MILKEFFEKT, a.s. MILKEFFEKT, s.r.o.
Szotkowski Josef Szotkowski Josef
3 Zápis alebo zmena zástupcu 04.05.2021 Zrzavecký Jan, JUDr. Ing., Ph.D. Regina Ivan, Ing.
Regina Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku