Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 198-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230864 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  198-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Antistatické prípravky s výnimkou prípravkov pre domácnosť; chemické činidlá s výnimkou činidiel na lekárske alebo zverolekárske účely; disperzné činidlá naftové a olejové; epoxidové živice v surovom stave; chemické prípravky na čistenie olejov a tukov; chemické apretácie; lepidlá na priemyselné účely, lepidlá na obkladačky a tapety; odfarbovacie prípravky na priemyselné účely; organické čistiace prípravky; priemyselné chemikálie; prípravky na odstraňovanie tapiet.
02 - Antikorózne prípravky; antikorózne mazivá; automatizovane plnené obaly farieb; potravinárske farbivá; farby; farby akrylové, alkydové, azbestové; emailové, epoxidové, olejové, syntetické; farby s počítačovo riadeným obsahom zložiek; farby na drevo, na keramiku, na kožu, na obuv, na kov; na značkovanie zvierat, farby maliarske, farby tónovacie a pigmenty; farby s prísadami aromatickými a optickými, protiplesňovými, štrukturálnymi; konzervačné oleje a prípravky; kovy vo forme fólií a prášku pre natieračov a dekoratérov; laky; materiály na povrchové úpravy stien budov v rámci tejto triedy; moridlá; moridlá; náterové hmoty; baktericídne nátery; nátery na podvozky; nátery pre interiér a exteriér; nátery proti usadeninám; ochranné pásky proti korózií; pigmenty a spojivá do farieb; riedidlá farieb, lakov a náterových hmôt; sklenársky git; zahusťovadlá náterových hmôt.
09 - Zariadenia výpočtovej techniky a softvér na automatizované miešanie farieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SAN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HET spol. s r.o.; Ohníč č.p.14, 417 65 Ohníč; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bačík Kvetoslav, Ing.; SNP 76/21, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  11.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2011 08/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2012 01/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 198-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 198-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.02.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 11.02.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.02.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.03.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 10.03.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 01.04.2011 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 30.05.2011 Typ Doručené
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.05.2011 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 02.06.2011 Typ Doručené
7a Plná moc 02.06.2011 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 07.06.2011 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.11.2011 Typ Odoslané
10 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.06.2020 Typ Doručené
POZ 198-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku