Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1978-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1978-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.07.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny; časopisy (periodiká).
35 - Reklama; podpora predaja tovarov a služieb prostredníctvom internetu; prieskum trhu prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov; rozširovanie reklamných materiálov (prospekty, brožúry a tlačoviny); obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; služby porovnávania cien; prieskum trhu; marketingový prieskum; obchodné prieskumy.
41 - Online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh, časopisov a blogov; online poskytovanie elektronických multimediálnych materiálov (bez možnosti kopírovania); online vydávanie recenzií.
42 - Farmaceutický výskum; poradenstvo v oblasti farmaceutického výskumu.
44 - Lekárske poradenstvo; farmaceutické poradenstvo; poradenstvo týkajúce sa kozmetiky; zdravotné poradenstvo; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy; poradenstvo poskytované prostredníctvom internetu v odbore starostlivosti o telo a krásu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.05, 25.03.01, 27.05.12, 29.01.03, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, fialová, zelená, okrová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Non-Profit Pharmatest z.s.; Cihlářská 666, 460 06 Liberec; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1978-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1978-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.07.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 28.07.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 28.07.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 28.07.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 28.07.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.07.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.08.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1978-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku