Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1975-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252573 
(151)  Dátum zápisu  15.06.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  15.06.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1975-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.03.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.08.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama na liečebné prípravky pre zdravotnú starostlivosť, diétne látky, výživové doplnky, vitamínové prípravky, potraviny a nápoje nie na lekárske použitie; obchodné informácie a poradenstvo pre spotrebiteľov; organizovanie a vedenie reklamných podujatí, firemných prezentácií a náborových podujatí; organizovanie obchodných alebo reklamný výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; reklamné služby na podporu informovanosti verejnosti o zdravotnom stave; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s vitamínovými prípravkami, s výživovými doplnkami, s liečivými prípravkami na zuby, so sirupmi na farmaceutické použitie; maloobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s vitamínovými prípravkami, s výživovými doplnkami, s liečivými prípravkami na zuby a so sirupmi na farmaceutické použitie prostredníctvom internetu; zbieranie a systematizácia informácií o farmaceutických prípravkoch a výživových doplnkoch do počítačových databáz, ktoré umožňuje zákazníkom pohodlne porovnať a zakúpiť tieto produkty, aj prostredníctvom internetu; poskytovanie reklamných sprievodcov týkajúcich sa farmaceutických výrobkov a lekárskych potrieb, ktoré sa dajú prehliadať on-line. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.19, 27.05.15, 25.05.99, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, žltá, tmavo sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WALMARK, a. s.; Oldřichovice 44, 739 61 Třinec; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.03.2020 03/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.08.2020 08/2020 FG3M
 
POZ 1975-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1975-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.09.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 11.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 11.09.2019 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 11.09.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.09.2019 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 16.09.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 16.09.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 17.09.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.09.2019 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 05.12.2019 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 10.02.2020 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 10.02.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.06.2020 Typ Odoslané
POZ 1975-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku