Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1975-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1975-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama na liečebné prípravky pre zdravotnú starostlivosť, diétne látky, výživové doplnky, vitamínové prípravky, potraviny a nápoje nie na lekárske použitie; obchodné informácie a poradenstvo pre spotrebiteľov; organizovanie a vedenie reklamných podujatí, firemných prezentácií a náborových podujatí; organizovanie obchodných alebo reklamný výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; reklamné služby na podporu informovanosti verejnosti o zdravotnom stave; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s vitamínovými prípravkami, s výživovými doplnkami, s liečivými prípravkami na zuby, so sirupmi na farmaceutické použitie; maloobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s vitamínovými prípravkami, s výživovými doplnkami, s liečivými prípravkami na zuby a so sirupmi na farmaceutické použitie prostredníctvom internetu; zhromažďovanie rôznych farmaceutických prípravkov a výživových doplnkov, ktoré umožňuje zákazníkom pohodlne porovnať a zakúpiť tieto produkty, aj prostredníctvom internetu; poskytovanie reklamných sprievodcov týkajúcich sa farmaceutických výrobkov a lekárskych potrieb, ktoré sa dajú prehliadať on-line. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.19, 27.05.15, 25.05.99, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, žltá, tmavo sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WALMARK, a. s.; Oldřichovice 44, 739 61 Třinec; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1975-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1975-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.09.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 11.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 11.09.2019 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 11.09.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.09.2019 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 16.09.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 16.09.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 17.09.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.09.2019 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
POZ 1975-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku