Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1966-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1966-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.09.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.10.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Liečivá; lekárske a zverolekárske prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Solixa 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  XANTIS PHARMA LIMITED; Lemesou 5, Eurosure Tower, 1 st floor, Flat/Office 101, 2112 Nicosia; CY 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.10.2018 10/2018 BA3M
 
POZ 1966-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1966-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.09.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 05.09.2018 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.09.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 06.09.2018 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 06.09.2018 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.09.2018 Typ Platba
5 výsledok rešerše 18.09.2018 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 18.09.2018 Typ Interné listy
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 21.12.2018 Typ Doručené
7a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.12.2018 Typ Doručené
7b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.12.2018 Typ Doručené
7c Príloha inde neuvedená 21.12.2018 Typ Doručené
7d Príloha inde neuvedená 21.12.2018 Typ Doručené
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 31.12.2018 Typ Platba
9 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 15.01.2019 Typ Odoslané
10 Vyjadrenie k námietkam 21.03.2019 Typ Doručené
10a Príloha inde neuvedená 21.03.2019 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 21.03.2019 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 21.03.2019 Typ Doručené
10d Sprievodný list 21.03.2019 Typ Doručené
11 Vyjadrenie k námietkam 22.03.2019 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 22.03.2019 Typ Doručené
12 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 06.11.2019 Typ Odoslané
13 Podanie rozkladu 06.12.2019 Typ Doručené
14 Podanie rozkladu 03.01.2020 Typ Doručené
14a Sprievodný list 03.01.2020 Typ Doručené
15 Odôvodnenie rozkladu 07.01.2020 Typ Doručené
15a Príloha inde neuvedená 07.01.2020 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 07.01.2020 Typ Doručené
15c Príloha inde neuvedená 07.01.2020 Typ Doručené
16 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 10.01.2020 Typ Odoslané
17 predkladacia správa k rozkladu 28.01.2020 Typ Interné listy
18 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 31.01.2020 Typ Odoslané
19 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.04.2020 Typ Doručené
19a Príloha inde neuvedená 07.04.2020 Typ Doručené
20 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 14.04.2020 Typ Odoslané
21 Vyjadrenie k rozkladu 22.06.2020 Typ Doručené
21a Sprievodný list 22.06.2020 Typ Doručené
22 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 07.04.2021 Typ Interné listy
23 protokol o rokovaní komisie 07.04.2021 Typ Interné listy
24 protokol o hlasovaní komisie 08.04.2021 Typ Interné listy
25 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 1966-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku