Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1964-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  258278 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1964-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.07.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; poisťovacie služby; nehnuteľnosti (služby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  push the button 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  365 bank, a.s.; Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 1964-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.08.2021 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1964-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.07.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 27.07.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.08.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 17.08.2021 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 26.10.2021 Typ Odoslané
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 11.01.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1964-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku