Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1963-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252178 
(151)  Dátum zápisu  01.04.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  01.04.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1963-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 04, 16, 17, 20, 21, 26, 31, 39, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Zemina do kvetináčov.
04 - Sviečky (na svietenie).
16 - Papierové ozdobné kvetináče.
17 - Penové hmoty na aranžovanie kvetov (polotovary).
20 - Stojany na kvety (nábytok); podstavce na kvety.
21 - Aranžérske držiaky na kvety a rastliny; kvetináče; ozdobné črepníky (nie papierové).
26 - Umelé kvety; vence z umelých kvetov; umelé vianočné vence; stuhy a uviazané mašle, nie papierové, na balenie darčekov.
31 - Živé kvety; sušené kvety (na dekoráciu); vence zo živých kvetov; kvetinové cibule; kvetinové hľuzy.
39 - Doručovanie kvetov.
42 - Výzdoba interiérov.
44 - Služby záhradných architektov; záhradníctvo; záhradkárske služby; aranžovanie kvetov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.01, 05.05.20, 26.11.12, 26.11.06, 27.05.03, 27.05.19, 27.05.15, 29.01.12, 29.01.03, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  pantone 376; pantone 226 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  STORGE s.r.o.; Pěstitelská 162/11, 619 00 Brno; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Beňušová Katarína; Nejedlého 49, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 1963-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1963-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.09.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 10.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 10.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 25.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 26.09.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.02.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 17.03.2020 Typ Doručené
7a Plná moc 17.03.2020 Typ Doručené
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.04.2020 Typ Odoslané
POZ 1963-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku