Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1963-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1963-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 04, 16, 17, 20, 21, 26, 31, 39, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Zemina do kvetináčov.
04 - Sviečky (na svietenie).
16 - Papierové ozdobné kvetináče.
17 - Penové hmoty na aranžovanie kvetov (polotovary).
20 - Stojany na kvety (nábytok); podstavce na kvety.
21 - Aranžérske držiaky na kvety a rastliny; kvetináče; ozdobné črepníky (nie papierové).
26 - Umelé kvety; vence z umelých kvetov; umelé vianočné vence; stuhy a uviazané mašle, nie papierové, na balenie darčekov.
31 - Živé kvety; sušené kvety (na dekoráciu); vence zo živých kvetov; kvetinové cibule; kvetinové hľuzy.
39 - Doručovanie kvetov.
42 - Výzdoba interiérov.
44 - Služby záhradných architektov; záhradníctvo; záhradkárske služby; aranžovanie kvetov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.01, 05.05.20, 26.11.12, 26.11.06, 27.05.03, 27.05.19, 27.05.15, 29.01.12, 29.01.03, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  pantone 376; pantone 226 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  STORGE s.r.o.; Pěstitelská 162/11, 619 00 Brno; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Beňušová Katarína; Nejedlého 49, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 1963-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1963-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.09.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 10.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 10.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 25.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 26.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1963-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku