Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1962-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  208125 
(151)  Dátum zápisu  14.12.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.07.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1962-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.07.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.09.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemické látky na konzervovanie potravín.
29 - Polievkové prášky, krémové prášky patriace do tejto triedy, hotové krémy patriace do tejto triedy, pečivové zmesi patriace do tejto triedy, želatínovacie extrakty, želatínovacie prípravky, pektín na ľudskú spotrebu v tekutej a práškovej forme.
30 - Pudingové prášky, omáčkové prášky, krémové prášky patriace do tejto triedy, hotové krémy patriace do tejto triedy, pečivové zmesi patriace do tejto triedy, hotové pudingy, hotové omáčky, zmes cukru so želatínovacím prostriedkom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Sladký moment 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG; Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.09.2004 09/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2005 03/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.07.2013 07/2013 ND3M
 
POZ 1962-2003
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1962-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.07.2003 Typ Doručené
2 Plná moc 17.07.2003 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.07.2003 Typ Platba
4 výsledok rešerše 07.05.2004 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.05.2004 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 09.07.2004 Typ Doručené
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.07.2004 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 15.07.2004 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.12.2004 Typ Odoslané
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2013 Typ Platba
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.04.2013 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2013 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.09.2019 Typ Doručené
12a Plná moc 10.09.2019 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 10.09.2019 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
POZ 1962-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2019 FAJNOR IP s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku