Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1957-98
(111)  Číslo ochrannej známky  191606 
(151)  Dátum zápisu  18.07.2000 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.07.2018 
(210)  Číslo prihlášky  1957-98 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.07.1998 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.04.2000 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.10.2000 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  40 - Elektronické snímanie obrazu archívnych a súčasných vydaní odborných časopisov a iných odborných materiálov, bitových máp a ich ukladanie do pamäte ako časti elektronickej bázy dát, tiež prevádzanie obrazov do strojovočitateľného textu pomocou optického rozpoznávania textu a distribúcia textu a obrazov do siete. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  JSTOR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ITHAKA HARBORS, INC.; Church Street Station, P.O. Box 7159, New York, NY 10277-2306; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.07.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.04.2000 04/2000 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.10.2000 10/2000 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 11.09.2003 09/2003 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 07.01.2008 01/2008 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.11.2018 11/2018 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 05.11.2018 11/2018 ND3M
 
POZ 1957-98
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1957-98
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 23.07.1998 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku 12.08.1998 Typ Platba
3 Žiadosť o zmenu adresy 30.11.1999 Typ Doručené
4 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
5 výsledok rešerše 08.11.1999 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 08.11.1999 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.07.2000 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.06.2003 Typ Doručené
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.06.2003 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 23.07.2003 Typ Odoslané
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.11.2007 Typ Platba
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.10.2007 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2007 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.07.2018 Typ Doručené
14a Plná moc 06.07.2018 Typ Doručené
14b Príloha inde neuvedená 06.07.2018 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.07.2018 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.07.2018 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.07.2018 Typ Platba
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.07.2018 Typ Doručené
19 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.07.2018 Typ Doručené
20 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.07.2018 Typ Doručené
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.07.2018 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 24.09.2018 Typ Odoslané
23 všeobecný referátnik 24.09.2018 Typ Odoslané
24 Žiadosť o vrátenie poplatku 10.10.2018 Typ Doručené
25 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 20.11.2018 Typ Odoslané
26 vnútrospisový list 30.11.2018 Typ Interné listy
27 všeobecný referátnik 08.11.2019 Typ Odoslané
28 Žiadosť inde neuvedená 11.11.2019 Typ Doručené
29 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 14.11.2019 Typ Doručené
30 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2019 Typ Odoslané
31 všeobecný referátnik 18.11.2019 Typ Odoslané
POZ 1957-98
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa JSTOR
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.06.2003 JSTOR JSTOR
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.09.2018 ITHAKA HARBORS, INC. JSTOR
3 Zápis alebo zmena zástupcu 18.09.2018 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
4 Zápis alebo zmena zástupcu 15.11.2019 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku