Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1957-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  250444 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  14.08.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.06.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1957-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.06.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.05.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Predajné automaty.
09 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie, vysielanie a/alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo iných dát; zariadenia, nástroje a materiály pre prenos a/alebo príjem a/alebo zaznamenávanie zvuku a/alebo obrazov; počítacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov; počítače, tablety (prenosné počítače); počítačové terminály; počítačové periférne prístroje; počítačový hardvér; počítačové siete; faxy, telefónne záznamníky; softvér a hardvér na telefonické vyhľadávanie informácií; elektrické adaptéry; adaptérové karty (pamäťové alebo mikroprocesorové); konektory (elektrotechnika); ovládacie programy (nahrané alebo sťahovateľné); pamäť typu RAM, pamäť typu ROM; polovodičové pamäťové zariadenia; mikroprocesory; pamäťové dosky; monitory (počítačový hardvér); video displeje; počítačové klávesnice; elektrické a optické káble; modemy; počítačové tlačiarne; videotelefóny; diskové mechaniky počítačov; centrálne procesorové jednotky (procesory); počítačové pamäte; prístroje na uchovávanie dát závislé na pevných komponentoch; bezdrôtové telefóny; elektronické komunikačné zariadenia a prístroje; telekomunikačné prístroje a zariadenia; programy pre počítačové a elektronické hry; počítačový softvér a hardvérové zariadenia s multimediálnymi a interaktívnymi funkciami; elektronické obvodové dosky; integrované obvody; zariadenia na ukladanie magnetických, optických a elektronických údajov; prístroje na uchovanie dát; pevné disky (na ukladanie údajov); miniatúrne pevné disky na uloženie údajov; slúchadlá; stereo slúchadlá; slúchadlá na vloženie do ucha; elektrické gramofóny; gramofóny; hi-fi stereo prístroje; magnetofóny a reprodukčné zariadenia; mikrofóny; digitálne zvukové a/alebo obrazové prehrávače s multimediálnymi a interaktívnymi funkciami; časti, súčasti a skúšobné zariadenia pre tovary uvedené v tejto triede tohto zoznamu; rádio prijímače; zosilňovače; zariadenia na nahrávanie a reprodukciu zvukov; digitálne audio a video zariadenia; rekordéry a prehrávače audiokaziet; rekordéry a prehrávače videokaziet; prehrávače kompaktných diskov; rekordéry a prehrávače DVD; rekordéry a prehrávače digitálnych audiopások; rádiá; audio mixážne pulty; video mixážne pulty; digitálne mixážne pulty; rozhlasové vysielače; audio zariadenia do automobilov; globálne lokalizačné systémy; navigačné prístroje pre vozidlá (palubné počítače); fotoaparáty; video kamery; telefóny; telefóny (mobilné); časti a súčasti pre mobilné telefóny; prenosné digitálne elektronické zariadenia na spracovanie údajov, spracovanie informácií, ukladanie a zobrazovanie údajov, prenos a príjem údajov, prenos údajov medzi počítačmi a súvisiaci softvér; vreckové digitálne elektronické zariadenia na spracovanie údajov, spracovanie informácií, ukladanie a zobrazovanie údajov, prenos a príjem údajov, prenos údajov medzi počítačmi a súvisiaci softvér; digitálne hudobné a/alebo obrazové prehrávače; MP3 prehrávače a iné prehrávače zvuku v digitálnej podobe; prenosné počítače; vreckové počítače (PDA); elektronické osobné organizéry; elektronické zápisníky; vreckové a mobilné digitálne elektronické zariadenia na posielanie a príjem telefonických hovorov, faxov, elektronickej pošty, videa, okamžitých správ, hudby, audiovizuálnych a iných multimediálnych diel a iných digitálnych dát; GPS zariadenia; telefóny; vreckové a mobilné digitálne elektronické zariadenia na posielanie a príjem telefonických rozhovorov, faxov, elektronickej pošty a iných digitálnych médií; počítačový softvér; počítačové programy; nahraté počítačové programy pre správu údajov; softvér pre správu databáz; softvér pre rozpoznávanie znakov; softvér pre správu telefonických sietí; softvér pre elektronickú poštu a odosielanie a príjem správ v reálnom čase; softvér pre pejdžre; softvér pre mobilné telefóny; softvér na synchronizovanie databáz; počítačové programy na vstup, prezeranie a vyhľadávanie on-line databáz; počítačový softvér používaný v súvislosti s on-line hudobnými predplatenými službami; softvér umožňujúci užívateľom prehrávať a programovať hudobný a zábavný audio, video, textový a multimediálny obsah a softvér obsahujúci hudobné nahrávky, zábavný audio, video, textový a multimediálny obsah; počítačový softvér a firmvér, vrátane programov operačných systémov, programov na synchronizáciu dát a programov na vývoj aplikačných nástrojov pre osobné a prenosné počítače; počítačový softvér na autorizovanie, sťahovanie, vysielanie, prijímanie, úpravu, vyberanie, kódovanie, dekódovanie, zobrazovanie, ukladanie a organizovanie textu, grafiky, údajov a elektronických publikácií; počítačový hardvér a softvér na poskytovanie integrovanej telefonickej komunikácie prostredníctvom globálnych počítačových informačných sietí; elektronické vreckové zariadenia na bezdrôtový príjem, ukladanie a/alebo prenos dát a správ a elektronické zariadenia umožňujúce užívateľovi sledovať alebo spravovať osobné informácie; softvér na presmerovanie správ; počítačový softvér na synchronizáciu údajov medzi vzdialenou stanicou alebo zariadením a pevnou alebo vzdialenou stanicou alebo zariadením; počítačový softvér pre zariadenia a prístroje na výrobu zvukových efektov; počítačový softvér pre elektronické generátory tónov; počítačový obslužný softvér; softvér na šetrenie obrazovky; softvér na detekciu a mazanie počítačových vírusov a ochranu proti nim; softvér na šifrovanie dát; softvér na analýzu a získavanie dát; softvér na zálohovanie počítačových systémov, spracovanie dát, ukladanie dát, správu súborov a databázový manažment; softvér pre komunikáciu prostredníctvom miestnych alebo globálnych komunikačných sietí, vrátane internetu, intranetov, extranetov, televíznych prijímačov, mobilnej komunikácie, mobilných a satelitných sietí; softvér na tvorbu a doručovanie elektronických pohľadníc, správ a elektronickej pošty; softvér pre navrhovanie, tvorbu, vydávanie a hosting internetových stránok; softvér na prístup ku komunikačným sieťam, vrátane internetu; počítačový hardvér pre tovary uvedené v tejto triede tohto zoznamu; magnetické nosiče údajov; nezapísané počítačové nosiče údajov; magnetické, optické a elektronické dátové pamäťové zariadenia; čipy, disky a pásky pre zaznamenávanie alebo obsahujúce počítačové programy a softvér; optické kompaktné disky (CD-ROM); batérie; znovu nabíjateľné baterky; nabíjačky batérií; nabíjacie agregáty elektrických batérií; všetky tovary uvedené v tejto triede tohto zoznamu okrem  hardvéru a softvéru na spracovanie digitálnych signálov, určených na manipulovanie so zvukovými signálmi pre skutočné alebo virtuálne hudobné nástroje; audiovizuálne kompaktné disky; mechanizmy na mincové zariadenia; registračné pokladnice; hasiace prístroje; stiahnuteľné zvukové a video nahrávky obsahujúce hudbu, komédie, drámy, akčné, dobrodružné a/alebo animované filmy; stiahnuteľné elektronické publikácie v podobe kníh, hier, letákov, brožúr, informačných letákov, žurnálov, časopisov a periodík v oblasti rôznych tém; fonty, tlačiarenské písmo, symboly (nahraté softvérové aplikácie); užívateľské príručky v elektronicky čitateľnej, strojovo čitateľnej, alebo počítačom čitateľnej forme (nahratý alebo sťahovateľný softvér) predávané spolu s tovarmi uvedenými v tejto triede tohto zoznamu; vopred nahrané vinylové platne, audio pásky, audio-video pásky, audio video kazety, audio video disky; audio pásky; nahrávky zvuku, obrazu a dát (nahraté alebo sťahovateľné); disky (nosiče digitálnych záznamov); podložky pod myš; tašky a kufríky upravené alebo vytvarované na prenos fotoaparátov a/alebo videokamier; kryty na mobilné telefóny; puzdrá na mobilné telefóny; puzdrá na mobilné telefóny z kože alebo imitácie kože; puzdrá na mobilné telefóny z látky alebo textilných materiálov; tašky a puzdrá, ktoré sú prispôsobené alebo tvarované na nosenie digitálnych hudobných a/alebo videoprehrávačov, prenosných počítačov, vreckových počítačov (PDA), elektronických osobných organizérov a elektronických zápisníkov; držiaky, popruhy, pásky a spony pre prenosné a vreckové digitálne elektronické zariadenia na zaznamenávanie, organizovanie, prenos, úpravu a prezeranie textových, dátových a zvukových, obrazových a video súborov; nahraný alebo sťahovateľný softvér pre elektronickú poštu; inštruktážne príručky pre tovary uvedené v tejto triede tohto zoznamu v elektronickej podobe (nahrané alebo sťahovateľné); puzdrá na diskety; multimediálne prístroje a softvér (okrem prístrojov a softvéru na spracovanie digitálnych signálov určených na manipulovanie so zvukovými signálmi pre skutočné alebo virtuálne hudobné nástroje); elektronické interaktívne zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov (okrem prístrojov a softvéru na spracovanie digitálnych signálov určených na manipulovanie so zvukovými signálmi pre skutočné alebo virtuálne hudobné nástroje); časti, súčiastky a testovacie prístroje pre všetky tovary uvedené v tejto triede tohto zoznamu (okrem prístrojov a softvéru na spracovanie digitálnych signálov určených na manipulovanie so zvukovými signálmi pre skutočné alebo virtuálne hudobné nástroje); kryty, puzdrá a tašky, ktoré sú upravené alebo tvarované pre vyššie uvedené výrobky, vyrobené z kože, imitácie kože, látok a textílií; všetky tovary uvedené v tejto triede tohto zoznamu okrem reproduktorov, príslušenstva,  častí a súčastí pre reproduktory.
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); hracie karty; elektronické prenosné herné konzoly; hudobné hračky a hry; audio zariadenia (hračky); hudobné skrinky (hračky); hudobné nástroje (hračky); detské prehrávače na hranie melódií a kaziet (hračky); hudobné hry; hračky fungujúce na baterky; elektronické hračky; elektrické počítačové hry, okrem softvéru a hier pre televízne prijímače; elektrické a elektronické zábavné zariadenia (automatické, na mince/žetóny); elektronické automatické hry, hry na žetóny alebo mince (okrem hier upravených pre použitie s televíznymi prijímačmi); vreckové elektronické hry a zariadenia (okrem hier a zariadení upravených pre použitie s televíznymi prijímačmi); zariadenia na hranie videohier okrem zariadení používaných výlučne s televíznym prijímačom; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; počítačové herné zariadenia, okrem zariadení na mince alebo zariadení pre televízne prijímače; hry a hračky s videovýstupom; elektronické hračky; interaktívne počítačové hračky a hry (okrem softvéru); hudobné hračky a hry; samostatné zariadenia s displejom pre video hry; hračkárske elektronické zariadenia; detské hračkárske počítače (nie funkčné); hračkárske mobilné telefóny (nie funkčné); časti a súčasti pre všetky tovary uvedené v tejto triede tohto zoznamu; počítačové hracie prístroje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  POD 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Apple Inc.; One Apple Park Way, Cupertino, California 95014; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.05.2019 5/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2019 10/2019 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 1957-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.09.2018 166,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.04.2021 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1957-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 22.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 05.09.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 08.09.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 08.09.2018 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.09.2018 Typ Platba
výsledok rešerše 31.01.2019 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.02.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.04.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.04.2019 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 17.04.2019 Typ Interné listy
Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 17.04.2019 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 17.04.2019 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 17.04.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.04.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.04.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1957-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku