Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1957-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235692 
(151)  Dátum zápisu  10.10.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1957-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.12.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Komplexné zvarence - rámov, ramien, výložníkov, ostatných komponentov kinematiky a ďalších oceľových konštrukcií pre banské, stavebné, manipulačné, poľnohospodárske, lesné mechanizmy a stroje; nosné konzoly na stroje.
12 - Manipulačné vozíky; automobilové podvozky; podvozky vozidiel; sklápacie zadné steny nákladných vozidiel; zdvižné vozíky; vagóny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PPS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PPS Group a. s.; Tajovského 7, 962 12 Detva; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2013 7/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2013 12/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 1957-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.01.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 25.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1957-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 21.12.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.01.2013 Typ Platba
Oznámenie k poplatkom 11.01.2013 Typ Doručené
výsledok rešerše 06.02.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.02.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.04.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 23.04.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.10.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1957-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 23.10.2013 Aequitas s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku