Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1956-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252740 
(151)  Dátum zápisu  01.07.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  01.07.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1956-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.08.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 37, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový hardvér; prenosné počítače; tašky na notebooky; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; počítačové rozhrania; platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; optické nosiče údajov; monitory; modemy; zariadenia na spracovanie údajov; optické prístroje a nástroje; prístroje na vnútornú komunikáciu; vyučovacie prístroje; audiovizuálne vyučovacie prístroje; s výnimkou tovarov uvedených v tejto triede v súvislosti s ponukou, reklamou, distribúciou, sprostredkovaním a obchodovaním s agrárnymi produktmi.
35 - Poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); marketing; marketing v rámci vydávania softvéru; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); účtovníctvo; vydávanie reklamných textov; s výnimkou služieb uvedených v tejto triede v súvislosti s ponukou, reklamou, distribúciou, sprostredkovaním a obchodovaním s agrárnymi produktmi.
37 - Inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácie, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie, údržba a opravy strojov; elektroinštalačné služby.
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; prenos digitálnych súborov; posielanie správ; informácie v oblasti telekomunikácií; s výnimkou služieb uvedených v tejto triede v súvislosti s ponukou, reklamou, distribúciou, sprostredkovaním a obchodovaním s agrárnymi produktmi.
41 - Školenia; vyučovanie; vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh.
42 - Inštalácia, spúšťanie a aktualizácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; údržba počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti softvéru; prenájom počítačov; prenájom softvéru; tvorba softvéru; projektovanie informačných systémov; expertízy v oblasti informačných systémov (inžinierske práce); bezpečnostné audity informačných systémov; služby integrácie informačných systémov; analýzy a projektovanie v oblasti informačných systémov; vývoj počítačových platforiem; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); štúdie technických projektov; fyzikálny výskum; strojársky výskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MAKERS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MAKERS s. r. o.; Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.08.2020 08/2020 FH3M
 
POZ 1956-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1956-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.09.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 09.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 09.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 24.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 02.10.2019 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 04.02.2020 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 04.02.2020 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 04.02.2020 Typ Doručené
6c Príloha inde neuvedená 04.02.2020 Typ Doručené
6d Príloha inde neuvedená 04.02.2020 Typ Doručené
6e Plná moc 04.02.2020 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 17.02.2020 Typ Odoslané
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 21.02.2020 Typ Platba
9 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 26.02.2020 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.04.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 24.04.2020 Typ Doručené
11 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 24.04.2020 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 24.04.2020 Typ Doručené
12 prvé predĺženie lehoty 28.04.2020 Typ Odoslané
13 všeobecný referátnik 29.04.2020 Typ Odoslané
14 Žiadosť o opravu 06.05.2020 Typ Doručené
14a Sprievodný list 06.05.2020 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 12.05.2020 Typ Odoslané
16 Žiadosť inde neuvedená 13.05.2020 Typ Doručené
16a Sprievodný list 13.05.2020 Typ Doručené
17 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 29.05.2020 Typ Odoslané
18 pokyn na zápis po zverejnení 08.06.2020 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.07.2020 Typ Odoslané
POZ 1956-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku