Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1955-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232427 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1955-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Obuv. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.25, 26.11.03, 26.11.12, 27.03.15, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CCC.eu Sp. z o.o.; ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice; PL 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát; Palisády 36, 811 06 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2013 03/2013 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 13.10.2021 19/2021 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 1955-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1955-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.11.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 21.11.2011 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 21.11.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 23.12.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 23.12.2011 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.09.2012 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 12.09.2012 Typ Doručené
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.10.2012 Typ Platba
8 Plná moc 21.12.2012 Typ Doručené
9 dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2013 Typ Odoslané
10 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.04.2021 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.09.2021 Typ Doručené
11a Plná moc 23.09.2021 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis prevodu 23.09.2021 Typ Doručené
12a Doklad o prevode 23.09.2021 Typ Doručené
12b Plná moc 23.09.2021 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.09.2021 Typ Platba
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.09.2021 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.2021 Typ Odoslané
POZ 1955-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.01.2013 NG2 Suisse S.á.r.l. CCC BOTY CZECH, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 08.01.2013 Alfa Omega, Patentová a známková kancelária, Zahatňanská Gabriela, Ing.
3 Prevod majiteľa 29.09.2021 CCC.eu Sp. z o.o. NG2 Suisse S.á.r.l.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 29.09.2021 Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku