Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1953-2017
(111)  Trademark Number  247022 
(151)  Registration Date  26.03.2018 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1953-2017 
(220)  Application Date  09.08.2017 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.12.2017 
(450)  Publication of Registration Date  02.05.2018 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 38, 39, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Vydávanie reklamných textov; reklama; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; písanie textov scenárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely.
38 - Poskytovanie diskusných fór online; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
39 - Sprevádzanie turistov; výletné lode (služby); sprostredkovanie námornej dopravy; organizovanie turistických plavieb; turistické prehliadky (doprava); organizovanie zájazdov; rezervácie miesteniek na cestovanie; informácie o možnostiach dopravy; rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov; informácie o dopravnej premávke; poskytovanie informácií o cestovnej trase; zdieľanie automobilov; prenájom autokarov; prenájom leteckých dopravných prostriedkov; služby vodičov; sprostredkovanie dopravy; námorná doprava; električková doprava; osobná doprava; lodná doprava; prenájom vozidiel; prenájom dopravných prostriedkov; riečna doprava; železničná doprava; dovoz, doprava; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); autobusová doprava; automobilová doprava; prenájom automobilov; letecká doprava.
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); informácie o možnostiach rekreácie; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; reportérske služby; písanie textov; turistické prehliadky so sprievodcom; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  idem 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  FIRO-tour, s.r.o.; Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava 3; SK 
(740)  Attorney(s)  STEINIGER | law firm, s.r.o.; Jasovská 17, 851 07 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  09.08.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.12.2017 12/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2018 5/2018 FG3M
 
POZ 1953-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.08.2017 183,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1953-2017
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.08.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
1a Plná moc 09.08.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 10.08.2017 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.08.2017 Type Payment
4 výsledok rešerše 19.10.2017 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 19.10.2017 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.04.2018 Type Sent document
POZ 1953-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku