Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1953-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  247022 
(151)  Dátum zápisu  26.03.2018 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1953-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.08.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.12.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2018 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Vydávanie reklamných textov; reklama; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; písanie textov scenárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely.
38 - Poskytovanie diskusných fór online; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
39 - Sprevádzanie turistov; výletné lode (služby); sprostredkovanie námornej dopravy; organizovanie turistických plavieb; turistické prehliadky (doprava); organizovanie zájazdov; rezervácie miesteniek na cestovanie; informácie o možnostiach dopravy; rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov; informácie o dopravnej premávke; poskytovanie informácií o cestovnej trase; zdieľanie automobilov; prenájom autokarov; prenájom leteckých dopravných prostriedkov; služby vodičov; sprostredkovanie dopravy; námorná doprava; električková doprava; osobná doprava; lodná doprava; prenájom vozidiel; prenájom dopravných prostriedkov; riečna doprava; železničná doprava; dovoz, doprava; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); autobusová doprava; automobilová doprava; prenájom automobilov; letecká doprava.
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); informácie o možnostiach rekreácie; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; reportérske služby; písanie textov; turistické prehliadky so sprievodcom; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  idem 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FIRO-tour, s.r.o.; Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava 3; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  STEINIGER | law firm, s.r.o.; Jasovská 17, 851 07 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.12.2017 12/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2018 5/2018 FG3M
 
POZ 1953-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.08.2017 183,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1953-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.08.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.08.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.08.2017 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.08.2017 Typ Platba
výsledok rešerše 19.10.2017 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 19.10.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.04.2018 Typ Odoslané
POZ 1953-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku