Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1950-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251808 
(151)  Dátum zápisu  17.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  17.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1950-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 37, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový hardvér; prenosné počítače; tašky na notebooky; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; počítačové rozhrania; platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; optické nosiče údajov; monitory; modemy; zariadenia na spracovanie údajov; optické prístroje a nástroje; prístroje na vnútornú komunikáciu; vyučovacie prístroje; audiovizuálne vyučovacie prístroje.
35 - Poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); marketing; marketing v rámci vydávania softvéru; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); účtovníctvo; vydávanie reklamných textov.
37 - Inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácie, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie, údržba a opravy strojov; elektroinštalačné služby.
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; prenos digitálnych súborov; posielanie správ; informácie v oblasti telekomunikácií.
41 - Školenia; vyučovanie; vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh.
42 - Inštalácia, spúšťanie a aktualizácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; údržba počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti softvéru; prenájom počítačov; prenájom softvéru; tvorba softvéru; projektovanie informačných systémov; expertízy v oblasti informačných systémov (inžinierske práce); bezpečnostné audity informačných systémov; služby integrácie informačných systémov; analýzy a projektovanie v oblasti informačných systémov; vývoj počítačových platforiem; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); štúdie technických projektov; fyzikálny výskum; strojársky výskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.19, 26.05.04, 26.03.04, 26.05.03, 29.01.15, 15.07.09, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, tmavomodrá, bledomodrá, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MAKERS s. r. o.; Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1950-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1950-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.09.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 09.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 09.09.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 09.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 20.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 23.09.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1950-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku