Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1950-2019
(111)  Trademark Number  251808 
(151)  Registration Date  17.02.2020 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  17.02.2020 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1950-2019 
(220)  Application Date  09.09.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.11.2019 
(450)  Publication of Registration Date  02.04.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 35, 37, 38, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Počítačový hardvér; prenosné počítače; tašky na notebooky; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; počítačové rozhrania; platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; optické nosiče údajov; monitory; modemy; zariadenia na spracovanie údajov; optické prístroje a nástroje; prístroje na vnútornú komunikáciu; vyučovacie prístroje; audiovizuálne vyučovacie prístroje.
35 - Poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); marketing; marketing v rámci vydávania softvéru; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); účtovníctvo; vydávanie reklamných textov.
37 - Inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácie, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie, údržba a opravy strojov; elektroinštalačné služby.
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; prenos digitálnych súborov; posielanie správ; informácie v oblasti telekomunikácií.
41 - Školenia; vyučovanie; vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh.
42 - Inštalácia, spúšťanie a aktualizácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; údržba počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti softvéru; prenájom počítačov; prenájom softvéru; tvorba softvéru; projektovanie informačných systémov; expertízy v oblasti informačných systémov (inžinierske práce); bezpečnostné audity informačných systémov; služby integrácie informačných systémov; analýzy a projektovanie v oblasti informačných systémov; vývoj počítačových platforiem; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); štúdie technických projektov; fyzikálny výskum; strojársky výskum. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.19, 26.05.04, 26.03.04, 26.05.03, 29.01.15, 15.07.09, 27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, tmavomodrá, bledomodrá, oranžová 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MAKERS s. r. o.; Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(740)  Attorney(s)  Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  09.09.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1950-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1950-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.09.2019 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 09.09.2019 Type Delivered
1b Plná moc 09.09.2019 Type Delivered
1c Plná moc 09.09.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 10.09.2019 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.09.2019 Type Payment
4 výsledok rešerše 20.09.2019 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 23.09.2019 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Type Sent document
POZ 1950-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku