Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1950-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1950-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 37, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový hardvér; prenosné počítače; tašky na notebooky; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; počítačové rozhrania; platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; optické nosiče údajov; monitory; modemy; zariadenia na spracovanie údajov; optické prístroje a nástroje; prístroje na vnútornú komunikáciu; vyučovacie prístroje; audiovizuálne vyučovacie prístroje.
35 - Poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); marketing; marketing v rámci vydávania softvéru; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); účtovníctvo; vydávanie reklamných textov.
37 - Inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácie, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie, údržba a opravy strojov; elektroinštalačné služby.
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; prenos digitálnych súborov; posielanie správ; informácie v oblasti telekomunikácií.
41 - Školenia; vyučovanie; vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh.
42 - Inštalácia, spúšťanie a aktualizácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; údržba počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti softvéru; prenájom počítačov; prenájom softvéru; tvorba softvéru; projektovanie informačných systémov; expertízy v oblasti informačných systémov (inžinierske práce); bezpečnostné audity informačných systémov; služby integrácie informačných systémov; analýzy a projektovanie v oblasti informačných systémov; vývoj počítačových platforiem; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); štúdie technických projektov; fyzikálny výskum; strojársky výskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.19, 26.05.04, 26.03.04, 26.05.03, 29.01.15, 15.07.09, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, tmavomodrá, bledomodrá, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MAKERS s. r. o.; Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 1950-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1950-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.09.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 09.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 09.09.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 09.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 20.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 23.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1950-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku