Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1946-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  221612 
(151)  Dátum zápisu  13.05.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.10.2017 
(210)  Číslo prihlášky  1946-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.10.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.02.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.07.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamná činnosť v zdravotníctve.
41 - Organizovanie a vedenie odborných podujatí, seminárov, konferencií v oblasti zdravotníctva, vydávanie odborných kníh, periodických a neperiodických publikácií v oblasti zdravotníctva.
44 - Zdravotnícka starostlivosť, poradenstvo v oblasti zdravotníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.11.24, 26.04.15, 03.11.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unilabs Slovensko, s. r. o.; Záborského 2, 036 01 Martin; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.02.2008 02/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.07.2008 07/2008 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.10.2011 10/2011 TC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.05.2013 05/2013 PD3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.06.2013 06/2013 PD3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.04.2015 04/2015 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 04.12.2017 12/2017 ND3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.04.2020 04/2020 PE3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.04.2020 04/2020 PE3M
10 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 26.05.2021 10/2021 TC3M
 
POZ 1946-2007
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1946-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.10.2007 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 25.10.2007 Typ Doručené
1b Doklad 25.10.2007 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.11.2007 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.11.2007 Typ Platba
4 výsledok rešerše 03.12.2007 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.12.2007 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.05.2008 Typ Odoslané
7 Žiadosť o opravu 23.06.2008 Typ Doručené
8 Osvedčenie 02.07.2008 Typ Doručené
9 oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 10.07.2008 Typ Odoslané
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.07.2011 Typ Platba
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.07.2011 Typ Doručené
11a Doklad o podniku/podnikateľovi 11.07.2011 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 11.08.2011 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 06.03.2013 Typ Doručené
13a Zmluva 06.03.2013 Typ Doručené
13b Plná moc 06.03.2013 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 11.03.2013 Typ Doručené
14a Zmluva 11.03.2013 Typ Doručené
14b Plná moc 11.03.2013 Typ Doručené
15 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.03.2013 Typ Platba
16 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.03.2013 Typ Platba
17 všeobecný referátnik 22.03.2013 Typ Odoslané
18 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2013 Typ Odoslané
19 Odpoveď na správu úradu 05.04.2013 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 26.04.2013 Typ Odoslané
21 Oznámenie 12.12.2013 Typ Doručené
21a Plná moc 12.12.2013 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2014 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.02.2015 Typ Doručené
23a Doklad o podniku/podnikateľovi 05.02.2015 Typ Doručené
24 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 05.02.2015 Typ Doručené
25 vyžiadanie poplatku 10.02.2015 Typ Odoslané
26 vyžiadanie poplatku 10.02.2015 Typ Odoslané
27 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.02.2015 Typ Platba
28 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 10.02.2015 Typ Platba
29 všeobecný referátnik 13.02.2015 Typ Odoslané
30 dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2015 Typ Odoslané
31 Doplnenie materiálov 16.04.2015 Typ Doručené
31a Doklad 16.04.2015 Typ Doručené
32 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 14.04.2015 Typ Doručené
33 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 24.04.2015 Typ Platba
34 sprievodný list k výpisu z registra OZ 29.04.2015 Typ Odoslané
35 všeobecný referátnik 18.05.2015 Typ Odoslané
36 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 30.06.2015 Typ Odoslané
37 vnútrospisový list 16.07.2015 Typ Interné listy
38 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.10.2017 Typ Platba
39 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2017 Typ Doručené
40 dodatok k osvedčeniu OZ 24.10.2017 Typ Odoslané
41 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 10.01.2020 Typ Doručené
41a Sprievodný list 10.01.2020 Typ Doručené
41b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 10.01.2020 Typ Doručené
41c Plná moc 10.01.2020 Typ Doručené
42 vyžiadanie poplatku 30.01.2020 Typ Odoslané
43 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 03.02.2020 Typ Platba
44 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 05.02.2020 Typ Odoslané
45 Odpoveď na správu úradu 06.02.2020 Typ Doručené
45a Plná moc 06.02.2020 Typ Doručené
45b Plná moc 06.02.2020 Typ Doručené
46 dodatok k osvedčeniu OZ 18.02.2020 Typ Odoslané
47 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 26.04.2021 Typ Doručené
47a Plná moc 26.04.2021 Typ Doručené
47b Výpis z obchodného registra 26.04.2021 Typ Doručené
47c Príloha inde neuvedená 26.04.2021 Typ Doručené
47d Plná moc 26.04.2021 Typ Doručené
47e Výpis z obchodného registra 26.04.2021 Typ Doručené
48 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1946-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.08.2011 Alpha medical, a.s. Alpha medical a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.04.2014 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 09.02.2015 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.02.2015 Alpha medical, s.r.o. Alpha medical, a.s.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.04.2021 Unilabs Slovensko, s. r. o. Alpha medical, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku