Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1943-2020
(111)  Trademark Number  254487 
(151)  Registration Date  18.02.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  18.02.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1943-2020 
(220)  Application Date  08.09.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.11.2020 
(450)  Publication of Registration Date  10.03.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 25, 35, 36, 41, 42, 43, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Tlačoviny; knihy; časopisy (periodiká); brožúry; plagáty; letáky; kalendáre; fotografie (tlačoviny); pečiatky.
25 - Baretky; čiapky; uniformy.
35 - Reklama; vydávanie reklamných textov; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; obchodné sprostredkovateľské služby.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; financovanie (služby); finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné sponzorstvo; informácie o poistení; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; sprostredkovanie poistenia; prenájom nehnuteľností; správa nájomných domov; správa nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo).
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie konferencií; koučovanie (školenie); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových podujatí; vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti.
43 - Prenájom prechodného ubytovania; rezervácie prechodného ubytovania; reštauračné (stravovacie) služby.
45 - Poradenstvo v oblasti fyzickej bezpečnosti; monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.05, 26.01.19, 26.02.19, 27.05.24, 01.01.99, 24.05.20, 23.01.01, 01.01.04, 29.01.04, 29.01.02 
(540) Trademark