Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1943-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254487 
(151)  Dátum zápisu  18.02.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.02.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1943-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.09.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.03.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 35, 36, 41, 42, 43, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny; knihy; časopisy (periodiká); brožúry; plagáty; letáky; kalendáre; fotografie (tlačoviny); pečiatky.
25 - Baretky; čiapky; uniformy.
35 - Reklama; vydávanie reklamných textov; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; obchodné sprostredkovateľské služby.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; financovanie (služby); finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné sponzorstvo; informácie o poistení; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; sprostredkovanie poistenia; prenájom nehnuteľností; správa nájomných domov; správa nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo).
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie konferencií; koučovanie (školenie); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových podujatí; vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti.
43 - Prenájom prechodného ubytovania; rezervácie prechodného ubytovania; reštauračné (stravovacie) služby.
45 - Poradenstvo v oblasti fyzickej bezpečnosti; monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.05, 26.01.19, 26.02.19, 27.05.24, 01.01.99, 24.05.20, 23.01.01, 01.01.04, 29.01.04, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie