Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1939-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  230018 
(151)  Dátum zápisu  14.06.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1939-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.12.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.08.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných podmienok; administratívne spracovanie obchodných objednávok; hotely - spravovanie; poradenstvo v obchodnej činnosti v oblasti hotelierstva; reklama online na počítačovej komunikačnej siete; public relation; obchodné sprostredkovanie hotelierskych služieb; obchodné sprostredkovanie služieb regenerácie a rekognície.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, výstav, seminárov, koncertov, sympózií, kurzov, školení; organizovanie a usporadúvanie plesov a recepcií; organizovanie kultúrnych, vzdelávacích a športových podujatí; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; organizovanie predstavení; plánovanie a organizovanie večierkov; vzdelávanie; rekreácia; športová a kultúrna činnosť; služby na oddych a rekreáciu; športové programy ako služby v hoteli; prevádzkovanie športových zariadení.
43 - Hotelierske služby; barové služby; kaviarne; poskytovanie hotelového ubytovania; jedálne; prenájom prednáškových sál; prenájom stoličiek, obrusov, stolov a sklenených výrobkov; prenájom prechodného ubytovania; reštaurácie; rezervácia hotelov; prevádzkovanie kempingov, penziónov turistických ubytovní; rezervácia prechodného ubytovania; poskytovanie reštauračných a ubytovacích služieb v zariadeniach slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu; príprava a dodávka jedál na objednávku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.05, 01.01.10, 03.13.01, 03.13.24, 05.05.10, 05.05.11, 05.05.21, 27.03.03, 27.05.04, 27.05.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hotel Saffron s.r.o.; Radlinského 27, 811 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.12.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2011 03/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.08.2011 08/2011 FG3M
 
POZ 1939-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1939-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.12.2010 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.12.2010 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.12.2010 Typ Doručené
2b Vyjadrenie označenia 20.12.2010 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.12.2010 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.01.2011 Typ Platba
5 výsledok rešerše 25.01.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 27.01.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.06.2011 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.04.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 1939-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku