Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1936-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232658 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1936-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 04, 07, 09, 12, 17, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Autokozmetika patriaca do tejto triedy, ako sú prípravky na údržbu automobilov, t. j. prípravky na umývanie; prípravky na čistenie a konzervovanie lakov; vosky a laky patriace do tejto triedy, aj leštiace vosky; šampóny; umývacie substancie určené do zariadení na umývanie vozidiel; odhrdzovacie prípravky a prípravky na premenu hrdze; prípravky na použitie v zariadeniach na umývanie čelného skla (automobilu); prípravky na odstraňovanie dechtu/asfaltu; prípravky na čistenie plastických hmôt; prípravky na čistenie automobilových okien a skiel; prípravky na čistenie a údržbu motorov; prípravky na čistenie interiérov automobilov; prípravky na čistenie povrchov; prípravky na čistenie kože a imitácií kože; leštiace prípravky a hladiace prípravky.
04 - Priemyselné oleje; aditíva s výnimkou chemikálií do motorových palív; mazadlá; motorové palivá, pohonné látky.
07 - Súčasti motorových vozidiel nezaradené do triedy 12, ako sú axiálne ložiská; dúchadlá; dynamá; ejektory; prúdové čerpadlá; filtre na čistenie a chladenie vzduchu do motorov; guľkové ložiská; hlavy valcov do motorov; hriadele; kľuky; páky ako časti strojov; chladiče do motorov a hnacích strojov; karburátory; kardanové spojky; katalyzátory do motorov; kĺby (časti motorov); spojky (časti motorov); kľukové hriadele; kľukové skrine do motorov; kompresory; palivové konvertory na zážihové motory; krúžky ložiskové; krúžky piestne; piesty do valcov; zapaľovacie induktory do motorov; ojnice na motory; ovládacie káble do motorov; regulátory otáčok motorov; remene ventilátorov do motorov; šetriče paliva do motorov; štartéry motorov; tlmiče motorov; turbokompresory; ventilátory motorov; ventily (ako časti strojov); vstrekovania do motorov; výfukové potrubia motorov; výfuky motorov; vzduchové chladiče; zapaľovacie induktory; zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov; zapaľovače zážihových motorov; zotrvačníky; žeraviace sviečky do dieselových motorov.
09 - Elektrické a elektronické príslušenstvo a prístroje najmä motorových vozidiel zaradené do tejto triedy; elektrické akumulátory vozidiel s výnimkou bicyklov.
12 - Pozemné vozidlá, najmä automobily; prípojné vozidlá; motocykle a ich súčasti patriace do tejto triedy; príslušenstvo a náhradné dielce patriace do tejto triedy s výnimkou bicyklov a ich súčastí, príslušenstva a náhradných dielcov.
17 - Plastové výrobky a hmoty pre automobilový priemysel; plastové súčasti a doplnky vozidiel a pozemných dopravných prostriedkov ako polotovary.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarom; reklama; marketing.
37 - Záručné a iné opravy; montáž a údržba pozemných motorových vozidiel a ich súčastí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  18.01.23, 25.03.01, 25.05.02, 27.05.24, 26.04.09, 29.01.02, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  žltá, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LKQ CZ s.r.o.; Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Vysočany; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.11.2020 11/2020 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 10.02.2021 03/2021 TC3M
 
POZ 1936-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1936-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.11.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 18.11.2011 Typ Doručené
1b Plná moc 18.11.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.02.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 25.01.2012 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2012 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 15.02.2012 Typ Doručené
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.02.2012 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 17.02.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.07.2012 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.05.2014 Typ Doručené
8a Plná moc 21.05.2014 Typ Doručené
9 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.05.2014 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 28.08.2020 Typ Doručené
11a Výpis z obchodného registra 28.08.2020 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 02.10.2020 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.10.2020 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 15.10.2020 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 21.12.2020 Typ Doručené
15a Príloha inde neuvedená 21.12.2020 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2021 Typ Odoslané
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.03.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.04.2021 Typ Doručené
19 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 08.04.2021 Typ Platba
POZ 1936-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 24.06.2014 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. Máčajová Mária, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.10.2020 LKQ CZ a.s. Auto Kelly a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.01.2021 LKQ CZ s.r.o. LKQ CZ a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku