Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1933-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1933-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 21, 25, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Drahé kovy a ich zliatiny; šperky; klenotnícke výrobky; náramky (klenotnícke výrobky alebo bižutéria); prívesky (klenotnícke výrobky alebo prívesky na kľúče); brošne (klenotnícke výrobky); zlaté retiazky (klenotnícke výrobky); retiazky na kľúče; pozlátené retiazky (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); náušnice; drahokamy a polodrahokamy; bižutéria; hodiny; hodinky; hodinárske výrobky.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; výrobky zo skla, porcelánu a keramiky; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; misy; demižóny; fľaše; podnosy (tácne); karafy; keramické výrobky pre domácnosť; porcelán; vázy; šálky; hrnčeky; taniere.
25 - Odevy; oblečenie; obuv; pokrývky hlavy; čiapky; pleteniny; pletené šály; šilty; svetre; ponožky; košele; nohavice; šatky, šály; rukavice; legíny; športové tričká, dresy; bundy; plavky; čelenky (oblečenie); šatky na krk; tričká; športové tielka; pančuchy.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 14, 21 a 25 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 14, 21 a 25 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; marketingový prieskum; vydávanie reklamných textov; reklama; reklamné agentúry; prieskum trhu; prenájom reklamných plôch; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; marketing; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; obchodný manažment; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie textov (okrem reklamných); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; písanie textov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Double Trouble 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mamova Alexandra; Andrusovova 3, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.; Puškinova 16, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 1933-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1933-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.09.2019 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 08.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 08.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 18.09.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.09.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 20.09.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 20.09.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 24.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1933-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku