Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1933-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251800 
(151)  Dátum zápisu  17.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  17.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1933-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 21, 25, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Drahé kovy a ich zliatiny; šperky; klenotnícke výrobky; náramky (klenotnícke výrobky alebo bižutéria); prívesky (klenotnícke výrobky alebo prívesky na kľúče); brošne (klenotnícke výrobky); zlaté retiazky (klenotnícke výrobky); retiazky na kľúče; pozlátené retiazky (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); náušnice; drahokamy a polodrahokamy; bižutéria; hodiny; hodinky; hodinárske výrobky.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; výrobky zo skla, porcelánu a keramiky; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; misy; demižóny; fľaše; podnosy (tácne); karafy; keramické výrobky pre domácnosť; porcelán; vázy; šálky; hrnčeky; taniere.
25 - Odevy; oblečenie; obuv; pokrývky hlavy; čiapky; pleteniny; pletené šály; šilty; svetre; ponožky; košele; nohavice; šatky, šály; rukavice; legíny; športové tričká, dresy; bundy; plavky; čelenky (oblečenie); šatky na krk; tričká; športové tielka; pančuchy.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 14, 21 a 25 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 14, 21 a 25 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; marketingový prieskum; vydávanie reklamných textov; reklama; reklamné agentúry; prieskum trhu; prenájom reklamných plôch; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; marketing; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; obchodný manažment; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie textov (okrem reklamných); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; písanie textov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Double Trouble 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mamova Alexandra; Andrusovova 3, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.; Puškinova 16, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1933-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1933-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.09.2019 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 08.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 08.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 18.09.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.09.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 20.09.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 20.09.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 24.09.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1933-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku