Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1933-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  218865 
(151)  Dátum zápisu  13.08.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.05.2015 
(210)  Číslo prihlášky  1933-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.05.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.10.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Koža a imitácia kože, výrobky tohto materiálu, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; koža zo zvierat.
25 - Šaty, obuv, klobúky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Finest Tailor 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  C&A AG; c/o C&A Mode AG, Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.05.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok vzniknuté premenou prihlášok ochranných známok spoločenstva 03.05.2007 05/2007 BB3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.10.2007 10/2007 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.10.2008 10/2008 PC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 07.05.2009 05/2009 QB3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 07.07.2010 07/2010 QB3M
6 Obnovené ochranné známky 02.06.2015 06/2015 ND3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 08.01.2019 01/2019 PC3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33580034 1 C&A Moda s. r. o. nevýlučná 23.03.2009 platná
  • 33580035 2 C&A Mode s.r.o. nevýlučná 14.05.2010 platná
 
POZ 1933-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1933-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o čiastočnú premenu CTM na národnú prihlášku 26.10.2006 Typ Doručené
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 27.11.2006 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.12.2006 Typ Platba
4 Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 15.12.2006 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 23.01.2007 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 07.03.2007 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2007 Typ Odoslané
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.07.2008 Typ Doručené
8a Plná moc 14.07.2008 Typ Doručené
8b Doklad o prevode 14.07.2008 Typ Doručené
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.07.2008 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 11.09.2008 Typ Odoslané
11 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 12.12.2008 Typ Platba
12 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 10.12.2008 Typ Doručené
12a Licenčná zmluva 10.12.2008 Typ Doručené
13 výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 11.02.2009 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 05.03.2009 Typ Doručené
14a Plná moc 05.03.2009 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2009 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 03.02.2010 Typ Doručené
16a Licenčná zmluva 03.02.2010 Typ Doručené
17 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 10.02.2010 Typ Platba
18 výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 09.04.2010 Typ Odoslané
19 Odpoveď na správu úradu 10.05.2010 Typ Doručené
19a Plná moc 10.05.2010 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 19.05.2010 Typ Odoslané
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.03.2015 Typ Doručené
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.03.2015 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 12.05.2015 Typ Odoslané
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2015 Typ Platba
25 Žiadosť o zápis prechodu 20.08.2015 Typ Doručené
25a Plná moc 20.08.2015 Typ Doručené
25b Doklad o prevode 20.08.2015 Typ Doručené
26 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis prevodu 03.10.2018 Typ Doručené
27a Plná moc 03.10.2018 Typ Doručené
27b Doklad o prevode 03.10.2018 Typ Doručené
28 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2018 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2018 Typ Odoslané
30 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 02.08.2021 Typ Doručené
31 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 24.09.2021 Typ Odoslané
32 Odpoveď na správu úradu 02.11.2021 Typ Doručené
32a Plná moc 02.11.2021 Typ Doručené
33 dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1933-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 12.08.2008 COFRA Holding AG ALDEMAR, A.G.
2 Prevod majiteľa 24.11.2015 COFRA Holding AG (CHE-111.788.290) COFRA Holding AG
3 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2015 WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizačná zložka
4 Prevod majiteľa 29.11.2018 C&A AG COFRA Holding AG (CHE-111.788.290)
5 Zápis alebo zmena zástupcu 29.11.2018 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizačná zložka
6 Zápis alebo zmena zástupcu 24.09.2021 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.
7 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.11.2021 C&A AG C&A AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku