Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1930-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235467 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1930-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 28, 35, 37, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Zariadenia na elektrické a laserové zváranie; predajné automaty.
09 - Zariadenia na čistenie diskov so zvukovými nahrávkami, prístroje na čistenie gramofónových platní, čítacie zariadenia, ďalekopisy, tlačiarne k počítačom, plošné spoje, elektrické, telefónne, telegrafné drôty, diktafóny, disky, diskety, meniče diskov do počítačov, premietacie plátna, elektromagnetické cievky, elektronické perá, elektrické batérie, elektrické rozvody na vedenie elektriny, elektrické drôty, káble, vodiče, transformátory, elektrické spojky, fotokopírovacie stroje, galvanometre, hasiace prístroje, geodetické prístroje a nástroje, gramofóny, obchodné pokladnice, registračné pokladnice, magnetické identifikačné karty, počítacie stroje, kamery, videokazety, kompaktné disky, počítače, účtovacie stroje, príručné počítače, stroje na diktovanie, faxy, sčítacie stroje, monitory, myši, rozhlasové prijímače, optické prístroje a nástroje, elektrické meracie zariadenia, počítačové programy, rádiokomunikačné prístroje, zvukové nahrávacie zariadenia, autorádiá, satelity na vedecké účely, počítačový softvér, sondy na vedecké účely, faxy, teleskopy, anemometre, vetromery, videotelefóny, vlhkomery, hygromery, indikátory množstva, sklonomery, ukazovatele hladiny vody, rýchlomery používané v elektrotechnike, teplomery; tablety PC, elektronické diáre, fotokopírovacie stroje, telefónne záznamníky, kancelárske dierovacie stroje, počítačové klávesnice, modemy, stroje na počítanie a triedenie peňazí.
28 - Prístroje na hry.
35 - Vedenie kartoték v počítači, reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, prenájom kancelárskych zariadení vyhľadávanie v počítačových databázach.
37 - Inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov, zariadení a počítačov.
38 - Posielanie správ, počítačová komunikácia a komunikácia prostredníctvom optických káblov, elektronická pošta, prenos signálu pomocou satelitu, prenos faxom, telexové služby, vysielanie káblovej televízie, prenájom zariadení na prenos správ.
42 - Služby administrátora počítačových stránok, výskum v oblasti kancelárskych zariadení, strojov a počítačov, inštalácia počítačových programov, aktualizovanie počítačových programov, inštalácia, servis, zhotovovanie kópií a prenájom počítačových programov; prenájom počítačového zariadenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  POSNET 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  „POSNET POLSKA“ SPÓLKA AKCYJNA; Municypalna 33, 02-281 Warszawa; PL 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2013 06/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 1930-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1930-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 19.12.2012 Typ Doručené
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 31.12.2012 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.01.2013 Typ Platba
4 Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 09.01.2013 Typ Doručené
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.01.2013 Typ Odoslané
6 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.01.2013 Typ Platba
7 Plná moc 29.01.2013 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 01.02.2013 Typ Interné listy
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.02.2013 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 22.03.2013 Typ Doručené
11 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.04.2013 Typ Platba
12 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.04.2013 Typ Platba
13 pokyn na zverejnenie POZ 03.04.2013 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.09.2013 Typ Odoslané
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.03.2021 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 31.08.2021 Typ Doručené
17 Doplnenie materiálov 02.09.2021 Typ Doručené
17a Plná moc 02.09.2021 Typ Doručené
18 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 03.09.2021 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 1930-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku