Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 193-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  232899 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.02.2022 
(210)  Číslo prihlášky  193-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.02.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Pekárske výrobky, trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo sladké aj slané, cukrárske výrobky, výrobky z obilnín, čokoládové a nečokoládové cukrovinky, oplátky, napolitánky, keksy, oblátky, trubičky, dezerty, trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové, sušienky, vafle, tyčinky, kakaové, čokoládové kávové a ovocné náplne a krémy, kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy, slané tyčinky, korenené pečivo, extrudované a granulované tyčinky, cereálne a ostatné tyčinky z obilnín patriace do tejto triedy, cereálne výrobky, krekery (slané pečivo).
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklamná, informačno-obchodná a inzertná činnosť, distribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblasti výrobkov trvanlivého pečiva, organizovanie a usporadúvanie súťaži na podporu predaja výrobkov trvanlivého pečiva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.05, 26.02.18, 27.05.24, 29.01.01, 25.01.10, 27.99.04, 27.99.18, 27.99.21 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DRU a. s.; Strážska cesta 8700/6, 960 01 Zvolen; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1573104 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  29. 09. 2020 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 24.02.2021 04/2021 XA3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 193-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 193-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.02.2012 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 07.02.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.02.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 02.03.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 05.03.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Typ Odoslané
6 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 29.09.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 29.09.2020 Typ Doručené
6b Plná moc 29.09.2020 Typ Doručené
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 01.10.2020 Typ Platba
8 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 01.10.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 01.10.2020 Typ Doručené
9 dodatok k osvedčeniu OZ 13.10.2020 Typ Odoslané
10 Doplnenie materiálov 13.11.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 13.11.2020 Typ Doručené
11 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 19.11.2020 Typ Odoslané
12 vyžiadanie poplatku v CHF 19.11.2020 Typ Odoslané
13 Notifikácia z OMPI 04.02.2021 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 26.02.2021 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.10.2021 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.11.2021 Typ Odoslané
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.11.2021 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 193-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.10.2020 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku