Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1928-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251798 
(151)  Dátum zápisu  17.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  17.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1928-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Prenájom reklamných plôch; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; podpora predaja (pre tretie osoby).
36 - Ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); prenájom kancelárskych priestorov.
39 - Prenájom skladísk. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.03.02, 01.07.06, 01.05.23, 26.01.04, 26.02.07, 26.04.24, 26.04.10, 26.04.19, 27.05.24, 26.07.01, 29.01.04, 29.01.06, 24.05.20, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá (RAL 5012); biela (RAL 9010); svetlotyrkysová (RAL 6034); grafitová šedá (RAL 7021) 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  THIBRACHOS CONSULTING LTD; Efesou 9, Paralimni, 5280 Famagusta; CY 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Ing Michal Juhás, advokát; Mojmírova 12, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1928-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1928-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.09.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 05.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 05.09.2019 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 05.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 24.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 24.09.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Typ Odoslané