Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1927-97
(111)  Číslo ochrannej známky  187926 
(151)  Dátum zápisu  17.11.1999 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.07.2017 
(210)  Číslo prihlášky  1927-97 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.07.1997 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.1999 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.02.2000 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické výrobky na urologické a gynekologické použitie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.23 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UPJOHN US 2 LLC; 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1999 8/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.02.2000 2/2000 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.04.2006 4/2006 TC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.04.2006 4/2006 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 06.09.2007 9/2007 ND3M
6 Obnovené ochranné známky 03.07.2017 7/2017 ND3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.12.2022 23/2022 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2022 23/2022 PC3M
 
POZ 1927-97
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2005 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2005 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.08.2006 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.06.2007 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2017 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1927-97
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
Prihláška OZ 09.07.1997 Typ Doručené
výsledok rešerše 22.04.1999 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 23.04.1999 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.12.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.12.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.12.2005 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2005 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2005 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.03.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.08.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.08.2006 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.08.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.10.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.06.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.06.2007 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.07.2007 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.2007 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.04.2017 Typ Platba
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.04.2017 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 03.07.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 12.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 12.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 21.10.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 21.10.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 07.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 16.11.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 16.11.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 16.11.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 22.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 23.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1927-97
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.02.2006 Pharmacia AB Pharmacia & Upjohn AB
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.02.2006 Pfizer Health AB Pharmacia AB
3 Zápis alebo zmena zástupcu 11.09.2006 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.11.2022 Pfizer Health AB Pfizer Health AB
5 Prevod majiteľa 22.11.2022 UPJOHN US 2 LLC Pfizer Health AB
6 Ukončenie zastupovania 22.11.2022 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku