Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1927-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251797 
(151)  Dátum zápisu  17.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  17.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1927-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; personálne poradenstvo; odborné posudky efektívnosti podnikov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie reklamných textov; nábor zamestnancov; sekretárske služby; administratívna správa hotelov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; fakturácie; obchodné sprostredkovateľské služby; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); administratívne spracovanie obchodných objednávok; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; externé administratívne riadenie podnikov.
36 - Vyberanie nájomného; prenájom nehnuteľností; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; správa nehnuteľností; prenájom bytov; úschova cenností.
37 - Čistenie interiérov budov; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; stavebný dozor; stavebné poradenstvo.
39 - Prenájom miest na parkovanie; doprava pancierovými vozidlami; služby vodičov; strážená doprava cenností; distribúcia energie; rozvod elektriny.
40 - Zváranie; recyklácia odpadu; likvidácia odpadu.
41 - Vyučovanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; odborné preškoľovanie; praktický výcvik (ukážky).
42 - Tvorba počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; energetické audity; poradenstvo v oblasti úspory energie.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; hotelierske služby.
44 - Údržba trávnikov; služby záhradných architektov; záhradkárske služby; záhradníctvo.
45 - Osobní strážcovia; sprevádzanie do spoločnosti; detektívne kancelárie; pátranie po nezvestných osobách; strážne služby; poradenstvo v oblasti fyzickej bezpečnosti; prehliadky batožiny z bezpečnostných dôvodov; obývanie bytov a domov počas neprítomnosti majiteľov; pátranie po ukradnutom majetku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.18, 26.04.24, 26.04.19, 26.03.04, 26.04.11, 27.05.03, 27.05.24, 26.07.15, 26.03.05, 27.99.19, 27.99.09, 26.03.06, 26.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Special Service International spol. s r.o.; Letohradská 711/10, 170 00 Praha 7; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o.; Nevädzová 6C, 821 01 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1927-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1927-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.09.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 04.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 04.09.2019 Typ Doručené
1c Osvedčovacia doložka 04.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 24.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 24.09.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1927-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku