Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 192-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  192-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Mydlá; kozmetické prípravky do kúpeľa; avivážne prípravky; kozmetické prípravky; kozmetické krémy; krémy na kožu; čistiace prípravky; pracie prostriedky; toaletné prípravky; čistiace oleje; šampóny; čistiace prípravky na tapety; dezodoračné mydlá; mydielka; mydlá proti poteniu; dezodoranty (parfuméria); aviváže; prípravky z aloy pravej na kozmetické použitie; suché šampóny; vosky na podlahy.
05 - Alkoholy na lekárske použitie; biocídy; roztoky na farmaceutické použitie; tekuté masti (linimenty); masti na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; alkoholy na farmaceutické použitie; dezinfekčné mydlá; mydlá s liečivými účinkami; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; farmaceutické prípravky.
35 - Maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; vonkajšia reklama; cielený marketing; reklama; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); fotokopírovacie služby; rozširovanie vzoriek tovarov; prenájom reklamných materiálov; zásielkové reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.01.14, 03.01.25, 24.13.22, 29.01.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, sivá, biela, modrá, zelená a červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Global Dream, s.r.o.; Družstevná 8, 945 01 Komárno 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Suba & Partners, s. r. o.; Trnovec nad Váhom 91 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 192-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.02.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 192-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 01.02.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.02.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 02.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.02.2022 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.02.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 07.02.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 28.04.2022 Typ Odoslané
POZ 192-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku