Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1918-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1918-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; personálne poradenstvo; odborné posudky efektívnosti podnikov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie reklamných textov; nábor zamestnancov; sekretárske služby; administratívna správa hotelov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; fakturácie; obchodné sprostredkovateľské služby; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); administratívne spracovanie obchodných objednávok; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; externé administratívne riadenie podnikov.
36 - Vyberanie nájomného; prenájom nehnuteľností; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; správa nehnuteľností; prenájom bytov; úschova cenností.
37 - Čistenie interiérov budov; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; stavebný dozor; stavebné poradenstvo.
39 - Prenájom miest na parkovanie; doprava pancierovými vozidlami; služby vodičov; strážená doprava cenností; distribúcia energie; rozvod elektriny.
40 - Zváranie; recyklácia odpadu; likvidácia odpadu.
41 - Vyučovanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; odborné preškoľovanie; praktický výcvik (ukážky).
42 - Tvorba počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; energetické audity; poradenstvo v oblasti úspory energie.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; hotelierske služby.
44 - Údržba trávnikov; služby záhradných architektov; záhradkárske služby; záhradníctvo.
45 - Osobní strážcovia; sprevádzanie do spoločnosti; detektívne kancelárie; pátranie po nezvestných osobách; strážne služby; poradenstvo v oblasti fyzickej bezpečnosti; prehliadky batožiny z bezpečnostných dôvodov; obývanie bytov a domov počas neprítomnosti majiteľov; pátranie po ukradnutom majetku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.18, 27.05.03, 27.99.19, 27.99.09, 26.04.09, 27.05.15, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Special Service International spol. s r.o.; Letohradská 711/10, 170 00 Praha 7; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o.; Nevädzová 6C, 821 01 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 1918-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1918-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.09.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 04.09.2019 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 04.09.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 04.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 05.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 12.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 13.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1918-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku