Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1914-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235465 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1914-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.12.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Diapozitívy; diaprojektory; kompaktné disky; magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; DVD prehrávač; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); exponované kinofilmy; exponované filmy; kreslené filmy; strihacie zariadenia na filmy; gramofónové platne; prístroje na strihanie kinofilmov; magnetické médiá; magnetofóny; optické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; pásky na zvukové nahrávanie; počítačové programy; počítačový softvér (stiahnutý z telekomunikačnej siete); premietacie prístroje; programy na počítačové hry; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); pružné disky; vysielače elektronických signálov; videokazety; videopásky; videokamery; vysielače (telekomunikácie); disky so zvukovými nahrávkami; nosiče so zvukovými nahrávkami; pásky so zvukovými nahrávkami; zvukové nahrávacie zariadenia.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá; tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; public relations; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; televízna reklama; predplatné telekomunikačných služieb.
38 - Poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; vysielanie káblovej televízie; televízne vysielanie; tlačové kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); prenájom filmov; produkcia filmov s výnimkou reklamných; nahrávanie videopások; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; výroba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; tvorba videofilmov; nahrávanie na videopásky; on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; zábava; prenájom zvukových nahrávacích zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Rodinné záležitosti 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MAC TV s.r.o.; Brečtanová 1, 831 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s. r. o.; Drotárska cesta 102, 811 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2013 6/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 1914-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.12.2012 200,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 18.10.2022 86,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1914-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 14.12.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.12.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.12.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 26.03.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 26.03.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.09.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 17.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.10.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 15.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.11.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 16.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.11.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1914-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku