Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1905-2019
(111)  Trademark Number  251783 
(151)  Registration Date  17.02.2020 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  17.02.2020 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1905-2019 
(220)  Application Date  03.09.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.11.2019 
(450)  Publication of Registration Date  02.04.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Baliaci papier; baliace plastové fólie; papierové alebo lepenkové etikety; lepiace štítky (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); kartón, lepenka; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); papiernický tovar; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové obrúsky (prestieranie); papierové obrusy; stolové prestieranie z papiera; papierové utierky; papierové vreckovky; papierové podložky pod poháre; plagáty; tlačené reklamné publikácie; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály; papierové alebo kartónové vývesné tabule; kalendáre; katalógy; tlačené publikácie; letáky; plagáty; prospekty.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; polievky; prípravky na zeleninové polievky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; marmelády; ovocné kompóty; ovocné pretlaky; ovocná dreň; vajcia; mlieko; mliečne výrobky; mliečne nápoje; maslo; potravinárske oleje a tuky.
30 - Káva; kávové náhradky; čaj; kakao; čokoláda; čajové nápoje; kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; ryža; tapioka; ságo; múka; obilninové výrobky; chlieb, pekárske výrobky; cukrárske výrobky; müsli; zmrzliny; cukor; med; melasový sirup; droždie; prášok do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad.
31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; čerstvé záhradné bylinky.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické koktaily; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); sódová voda (sifón); sýtená voda; stolové vody; mušty; limonády; ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); ovocné nektáre; sirupy na výrobu nápojov; prášky na prípravu šumivých nápojov; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; ryžové nápoje, nie náhradky mlieka; pivo.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; brandy; likéry; rum; víno; alkoholické koktaily; destilované nápoje; alkoholické výťažky z ovocia; liehoviny.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 16, 25, 29, 30, 31, 32 a 33 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklama; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; prenájom predajných automatov; predvádzanie tovaru; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
39 - Balenie tovarov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); dovoz, doprava, preprava.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); poskytovanie informačných a poradenských služieb v oblasti služieb uvedených v triede 43 tohto zoznamu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ĂN ĂN BISTRO & GROCERY STORE 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Vu Huu Thang; Vavrinecká 12933/12, 831 52 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Attorney(s)  BDM Legal s.r.o.; Gajova 4, 811 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.09.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1905-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1905-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.09.2019 Type Delivered
1a Plná moc 03.09.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 04.09.2019 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.09.2019 Type Payment
4 výsledok rešerše 17.09.2019 Type Internal Letter
5 Žiadosť o opravu 19.09.2019 Type Delivered
6 pokyn na zverejnenie POZ 20.09.2019 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Type Sent document
POZ 1905-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku