Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1905-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251783 
(151)  Dátum zápisu  17.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  17.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1905-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier; baliace plastové fólie; papierové alebo lepenkové etikety; lepiace štítky (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); kartón, lepenka; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); papiernický tovar; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové obrúsky (prestieranie); papierové obrusy; stolové prestieranie z papiera; papierové utierky; papierové vreckovky; papierové podložky pod poháre; plagáty; tlačené reklamné publikácie; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály; papierové alebo kartónové vývesné tabule; kalendáre; katalógy; tlačené publikácie; letáky; plagáty; prospekty.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; polievky; prípravky na zeleninové polievky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; marmelády; ovocné kompóty; ovocné pretlaky; ovocná dreň; vajcia; mlieko; mliečne výrobky; mliečne nápoje; maslo; potravinárske oleje a tuky.
30 - Káva; kávové náhradky; čaj; kakao; čokoláda; čajové nápoje; kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; ryža; tapioka; ságo; múka; obilninové výrobky; chlieb, pekárske výrobky; cukrárske výrobky; müsli; zmrzliny; cukor; med; melasový sirup; droždie; prášok do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad.
31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; čerstvé záhradné bylinky.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické koktaily; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); sódová voda (sifón); sýtená voda; stolové vody; mušty; limonády; ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); ovocné nektáre; sirupy na výrobu nápojov; prášky na prípravu šumivých nápojov; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; ryžové nápoje, nie náhradky mlieka; pivo.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; brandy; likéry; rum; víno; alkoholické koktaily; destilované nápoje; alkoholické výťažky z ovocia; liehoviny.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 16, 25, 29, 30, 31, 32 a 33 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklama; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; prenájom predajných automatov; predvádzanie tovaru; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
39 - Balenie tovarov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); dovoz, doprava, preprava.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); poskytovanie informačných a poradenských služieb v oblasti služieb uvedených v triede 43 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ĂN ĂN BISTRO & GROCERY STORE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vu Huu Thang; Vavrinecká 12933/12, 831 52 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BDM Legal s.r.o.; Gajova 4, 811 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1905-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1905-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.09.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 03.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 17.09.2019 Typ Interné listy
5 Žiadosť o opravu 19.09.2019 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 20.09.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1905-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku