Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1905-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1905-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier; baliace plastové fólie; papierové alebo lepenkové etikety; lepiace štítky (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); kartón, lepenka; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); papiernický tovar; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové obrúsky (prestieranie); papierové obrusy; stolové prestieranie z papiera; papierové utierky; papierové vreckovky; papierové podložky pod poháre; plagáty; tlačené reklamné publikácie; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály; papierové alebo kartónové vývesné tabule; kalendáre; katalógy; tlačené publikácie; letáky; plagáty; prospekty.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; polievky; prípravky na zeleninové polievky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; marmelády; ovocné kompóty; ovocné pretlaky; ovocná dreň; vajcia; mlieko; mliečne výrobky; mliečne nápoje; maslo; potravinárske oleje a tuky.
30 - Káva; kávové náhradky; čaj; kakao; čokoláda; čajové nápoje; kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; ryža; tapioka; ságo; múka; obilninové výrobky; chlieb, pekárske výrobky; cukrárske výrobky; müsli; zmrzliny; cukor; med; melasový sirup; droždie; prášok do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad.
31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; čerstvé záhradné bylinky.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické koktaily; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); sódová voda (sifón); sýtená voda; stolové vody; mušty; limonády; ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); ovocné nektáre; sirupy na výrobu nápojov; prášky na prípravu šumivých nápojov; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; ryžové nápoje, nie náhradky mlieka; pivo.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; brandy; likéry; rum; víno; alkoholické koktaily; destilované nápoje; alkoholické výťažky z ovocia; liehoviny.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 16, 25, 29, 30, 31, 32 a 33 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklama; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; prenájom predajných automatov; predvádzanie tovaru; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
39 - Balenie tovarov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); dovoz, doprava, preprava.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); poskytovanie informačných a poradenských služieb v oblasti služieb uvedených v triede 43 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ĂN ĂN BISTRO & GROCERY STORE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vu Huu Thang; Vavrinecká 12933/12, 831 52 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BDM Legal s.r.o.; Gajova 4, 811 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 1905-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1905-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.09.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 03.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 17.09.2019 Typ Interné listy
5 Žiadosť o opravu 19.09.2019 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 20.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1905-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku