Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1905-2016
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1905-2016 
(220)  Application Date  02.09.2016 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.05.2017 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom bilbordov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely.
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; telefonické služby; telefonická komunikácia; telexové služby; spravodajské kancelárie; vysielanie káblovej televízie; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; elektronická pošta; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); prenájom prístrojov na prenos správ; komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenos signálu prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); telekonferenčné služby; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; prenos videonahrávok na objednávku.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; prenájom dekorácií na predstavenia; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné predstavenia; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; premietanie kinematografických filmov; nahrávacie štúdiá (služby); informácie o možnostiach rekreácie; postsynchronizácia, dabing; požičiavanie audioprístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; titulkovanie; fotografovanie; reportérske služby; formátovanie textov (nie na reklamné účely); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  05.07.13, 26.04.16, 26.04.07, 26.04.24, 29.01.13 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť; Framborská 12, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zamietnutá prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2017 05/2017 BA3M
2 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 13.10.2021 19/2021 FC3M
 
POZ 1905-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1905-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.09.2016 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.09.2016 Type Payment
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.12.2016 Type Sent document
4 Vyjadrenie označenia 22.12.2016 Type Delivered
5 výsledok rešerše 28.03.2017 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 28.03.2017 Type Internal Letter
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.08.2017 Type Delivered
7a Príloha inde neuvedená 03.08.2017 Type Delivered
7b Príloha inde neuvedená 03.08.2017 Type Delivered
7c Sprievodný list 03.08.2017 Type Delivered
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 14.08.2017 Type Delivered
8a Príloha inde neuvedená 14.08.2017 Type Delivered
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 15.08.2017 Type Payment
10 Doplnenie materiálov 07.09.2017 Type Delivered
10a Plná moc 07.09.2017 Type Delivered
11 výzva na doplnenie podania námietok 19.09.2017 Type Sent document
12 Doplnenie materiálov 13.09.2017 Type Delivered
12a Plná moc 13.09.2017 Type Delivered
13 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 21.09.2017 Type Sent document
14 Vyjadrenie k námietkam 24.11.2017 Type Delivered
14a Sprievodný list 24.11.2017 Type Delivered
15 Vyjadrenie k námietkam 27.11.2017 Type Delivered
15a Plná moc 27.11.2017 Type Delivered
16 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 03.07.2018 Type Sent document
17 Podanie rozkladu 02.08.2018 Type Delivered
17a Sprievodný list 02.08.2018 Type Delivered
18 Odôvodnenie rozkladu 03.09.2018 Type Delivered
18a Sprievodný list 03.09.2018 Type Delivered
18b Príloha inde neuvedená 03.09.2018 Type Delivered
19 Podanie rozkladu 31.08.2018 Type Delivered
19a Sprievodný list 31.08.2018 Type Delivered
20 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 09.10.2018 Type Sent document
21 predkladacia správa k rozkladu 09.10.2018 Type Internal Letter
22 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 13.11.2018 Type Sent document
23 Vyjadrenie k rozkladu 21.01.2019 Type Delivered
24 Žiadosť inde neuvedená 15.04.2019 Type Delivered
24a Sprievodný list 15.04.2019 Type Delivered
25 zaslanie vyjadrenia k rozkladu podateľovi rozkladu 24.04.2019 Type Sent document
26 Oznámenie inde neuvedené 20.06.2019 Type Delivered
26a Sprievodný list 20.06.2019 Type Delivered
27 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 20.08.2021 Type Internal Letter
28 protokol o rokovaní komisie 20.08.2021 Type Internal Letter
29 protokol o hlasovaní komisie 20.08.2021 Type Internal Letter
30 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 23.08.2021 Type Sent document
POZ 1905-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku