Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1905-2016
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1905-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.09.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom bilbordov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely.
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; telefonické služby; telefonická komunikácia; telexové služby; spravodajské kancelárie; vysielanie káblovej televízie; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; elektronická pošta; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); prenájom prístrojov na prenos správ; komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenos signálu prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); telekonferenčné služby; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; prenos videonahrávok na objednávku.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; prenájom dekorácií na predstavenia; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné predstavenia; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; premietanie kinematografických filmov; nahrávacie štúdiá (služby); informácie o možnostiach rekreácie; postsynchronizácia, dabing; požičiavanie audioprístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; titulkovanie; fotografovanie; reportérske služby; formátovanie textov (nie na reklamné účely); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.07.13, 26.04.16, 26.04.07, 26.04.24, 29.01.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť; Framborská 12, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2017 05/2017 BA3M
2 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 13.10.2021 19/2021 FC3M
 
POZ 1905-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1905-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.09.2016 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.09.2016 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.12.2016 Typ Odoslané
4 Vyjadrenie označenia 22.12.2016 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 28.03.2017 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 28.03.2017 Typ Interné listy
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.08.2017 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 03.08.2017 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 03.08.2017 Typ Doručené
7c Sprievodný list 03.08.2017 Typ Doručené
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 14.08.2017 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 14.08.2017 Typ Doručené
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 15.08.2017 Typ Platba
10 Doplnenie materiálov 07.09.2017 Typ Doručené
10a Plná moc 07.09.2017 Typ Doručené
11 výzva na doplnenie podania námietok 19.09.2017 Typ Odoslané
12 Doplnenie materiálov 13.09.2017 Typ Doručené
12a Plná moc 13.09.2017 Typ Doručené
13 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 21.09.2017 Typ Odoslané
14 Vyjadrenie k námietkam 24.11.2017 Typ Doručené
14a Sprievodný list 24.11.2017 Typ Doručené
15 Vyjadrenie k námietkam 27.11.2017 Typ Doručené
15a Plná moc 27.11.2017 Typ Doručené
16 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 03.07.2018 Typ Odoslané
17 Podanie rozkladu 02.08.2018 Typ Doručené
17a Sprievodný list 02.08.2018 Typ Doručené
18 Odôvodnenie rozkladu 03.09.2018 Typ Doručené
18a Sprievodný list 03.09.2018 Typ Doručené
18b Príloha inde neuvedená 03.09.2018 Typ Doručené
19 Podanie rozkladu 31.08.2018 Typ Doručené
19a Sprievodný list 31.08.2018 Typ Doručené
20 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 09.10.2018 Typ Odoslané
21 predkladacia správa k rozkladu 09.10.2018 Typ Interné listy
22 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 13.11.2018 Typ Odoslané
23 Vyjadrenie k rozkladu 21.01.2019 Typ Doručené
24 Žiadosť inde neuvedená 15.04.2019 Typ Doručené
24a Sprievodný list 15.04.2019 Typ Doručené
25 zaslanie vyjadrenia k rozkladu podateľovi rozkladu 24.04.2019 Typ Odoslané
26 Oznámenie inde neuvedené 20.06.2019 Typ Doručené
26a Sprievodný list 20.06.2019 Typ Doručené
27 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 20.08.2021 Typ Interné listy
28 protokol o rokovaní komisie 20.08.2021 Typ Interné listy
29 protokol o hlasovaní komisie 20.08.2021 Typ Interné listy
30 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 23.08.2021 Typ Odoslané
POZ 1905-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku