Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1903-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251781 
(151)  Dátum zápisu  17.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  17.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1903-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 21, 24, 25, 32, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papierové servítky; papierové podložky pod poháre; letáky; papierové pasparty; plagáty; veľké plošné plagáty; podložky pod pivové poháre; útržkové bloky; papierové alebo kartónové vývesné tabule; papierové obaly na fľaše; papierové, lepenkové alebo kartónové etikety; pohľadnice; jedálne lístky z papiera; polepy a samolepky na automobily.
21 - Plastové poháre; papierové poháre; sklenené poháre; poháre; keramické hrnčeky; keramické džbány; keramické holby; keramické stojany na jedálne lístky; plastové stojany na jedálne lístky; porcelánové podnosy; keramické podnosy; papierové podnosy; porcelánové džbány; fľaše.
24 - Tkaniny; obrusy (okrem papierových); textilné obrúsky na stolovanie; textilné prestieranie na stolovanie.
25 - Odevy; obuv; čiapky; šiltovky; šatky, šály.
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze piva.
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; organizovanie súťaží na reklamné účely; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti.
41 - Organizovanie zábavných podujatí; vzdelávanie; výchova; zábava; organizovanie športových a kultúrnych podujatí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PERNŠTEJN VILÉM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pardubický pivovar a.s.; Palackého třída 250, 530 33 Pardubice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária; Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1903-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1903-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.09.2019 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 02.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 02.09.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 02.09.2019 Typ Doručené
1d Osvedčovacia doložka 02.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 17.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 20.09.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1903-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku