Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 190-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  190-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.01.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 39, 40, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Magnetické a optické nosiče údajov; DVD disky; CD disky; záznamové disky; magnetické disky; optické disky; MP3 prehrávače; premietacie prístroje; premietacie plátna; diapozitívy; elektronické publikácie (sťahovateľné); zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát; zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; nosiče zvukových a obrazových nahrávok; videokazety; počítače; notebooky; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); elektronické zariadenia na úpravu a spracovanie textu; prístroje a nástroje fotografické; informácie, údaje a databázy na elektronických, magnetických alebo optických nosičoch; informácie, údaje a databázy v elektrických, dátových a telekomunikačných sieťach.
16 - Časopisy; noviny; periodická a neperiodická tlač; tlačoviny; knihy; brožúry; prospekty; kalendáre; príručky; plagáty; katalógy; papier, kartón, lepenka; informácie, údaje a databázy na papierových nosičoch; papiernický tovar; albumy; atlasy; fotografie (tlačoviny); tlačivá (formuláre); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; spisové obaly (zaraďovače); papierové stolové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; papierové alebo lepenkové etikety; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; školské potreby; písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; lepiace štítky; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papierové alebo plastové vrecia a vrecká.
35 - Reklama; reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systemizácia písomných oznámení a záznamov (kancelárske práce); kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prepisovanie, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; prieskum trhu; rozširovanie vzoriek tovarov; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektrickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38 a 41 tohoto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 9 a 16 tohoto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD diskami.
38 - Telekomunikačné služby; prenos elektronickej pošty; hlasová odkazová služba; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítačov; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; spravodajské kancelárie; poskytovanie služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektrickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; televízne alebo rozhlasové vysielanie prostredníctvom internetu alebo satelitu.
39 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triede 39 tohto zoznamu.
40 - Polygrafické služby; tlačiarenské služby.
41 - Vydávanie časopisov, novín, periodických a neperiodických publikácií (okrem reklamných a náborových); vydávanie kníh; organizovanie hier a zábavy; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení; praktický výcvik (ukážky); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov; informácie o možnostiach zábavy; zábava; služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby); výchovno-zábavné klubové služby; služby v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektrickej pošty, SMS pošty, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Lepšie Bývanie 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 190-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 190-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.01.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.01.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.02.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.05.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 12.08.2019 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 16.08.2019 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 11.11.2019 Typ Odoslané
POZ 190-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku