Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 190-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  190-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.01.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 39, 40, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Magnetické a optické nosiče údajov; DVD disky; CD disky; záznamové disky; magnetické disky; optické disky; MP3 prehrávače; premietacie prístroje; premietacie plátna; diapozitívy; elektronické publikácie (sťahovateľné); zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát; zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; nosiče zvukových a obrazových nahrávok; videokazety; počítače; notebooky; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); elektronické zariadenia na úpravu a spracovanie textu; prístroje a nástroje fotografické; informácie, údaje a databázy na elektronických, magnetických alebo optických nosičoch; informácie, údaje a databázy v elektrických, dátových a telekomunikačných sieťach.
16 - Časopisy; noviny; periodická a neperiodická tlač; tlačoviny; knihy; brožúry; prospekty; kalendáre; príručky; plagáty; katalógy; papier, kartón, lepenka; informácie, údaje a databázy na papierových nosičoch; papiernický tovar; albumy; atlasy; fotografie (tlačoviny); tlačivá (formuláre); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; spisové obaly (zaraďovače); papierové stolové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; papierové alebo lepenkové etikety; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; školské potreby; písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; lepiace štítky; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papierové alebo plastové vrecia a vrecká.
35 - Reklama; reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systemizácia písomných oznámení a záznamov (kancelárske práce); kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prepisovanie, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; prieskum trhu; rozširovanie vzoriek tovarov; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektrickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38 a 41 tohoto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 9 a 16 tohoto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD diskami.
38 - Telekomunikačné služby; prenos elektronickej pošty; hlasová odkazová služba; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítačov; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; spravodajské kancelárie; poskytovanie služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektrickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; televízne alebo rozhlasové vysielanie prostredníctvom internetu alebo satelitu.
39 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triede 39 tohto zoznamu.
40 - Polygrafické služby; tlačiarenské služby.
41 - Vydávanie časopisov, novín, periodických a neperiodických publikácií (okrem reklamných a náborových); vydávanie kníh; organizovanie hier a zábavy; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení; praktický výcvik (ukážky); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov; informácie o možnostiach zábavy; zábava; služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby); výchovno-zábavné klubové služby; služby v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektrickej pošty, SMS pošty, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Lepšie Bývanie 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 190-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 190-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.01.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.01.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.02.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.05.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 12.08.2019 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 16.08.2019 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 11.11.2019 Typ Odoslané
POZ 190-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku