Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1898-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  238036 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.04.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1898-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Potraviny pre dojčatá; mlieko pre dojčatá; potravinové doplnky na lekárske účely; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely; dietetické nápoje upravené na lekárske účely. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Transit + 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nova Brands S.A.; 24, avenue Emile Reuter, 2420 Luxembourg; LU 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2014 6/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2014 11/2014 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 25.05.2022 10/2022 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 25.05.2022 10/2022 ND3M
 
POZ 1898-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.12.2013 166,00 EUR
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 02.07.2015 17,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 14.04.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1898-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 14.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 25.10.2013 Typ Odoslané
Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 04.12.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.12.2013 Typ Platba
Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 09.12.2013 Typ Doručené
Oznámenie 09.12.2013 Typ Doručené
Plná moc 09.12.2013 Typ Doručené
výsledok rešerše 07.01.2014 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.01.2014 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 10.04.2014 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.09.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 11.05.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 22.06.2015 Typ Odoslané
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 06.07.2015 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zúženie ZTS 22.07.2015 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 04.11.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 31.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 31.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 31.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.04.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 03.04.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 28.04.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 21.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.11.2022 Typ Odoslané
oprava dodatku k osvedčeniu 24.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1898-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.04.2022 Nova Brands S.A. Nova Brands S.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku