Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1896-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200639 
(151)  Dátum zápisu  08.10.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.06.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1896-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.06.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.01.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemické produkty na priemyselné použitie; prostriedky proti hrdzi; zmäkčovače vody; povrchovo aktívne činidlá do pracích zmesí.
03 - Bieliace prípravky; čistiace, leštiace, odmasťovacie alebo brúsne prípravky; čistiace prípravky na odtoky a výlevky; prípravky na pranie; prípravky na pranie s dezinfekčnými vlastnosťami; prípravky na čistenie s dezinfekčnými vlastnosťami.
05 - Zdravotnícke prípravky; dezinfektanty; dezinfekčné prípravky, dezinfekčné roztoky na čistenie povrchov, dezinfektanty na domáce použitie alebo na hygienické alebo zdravotnícke účely, dezinfekčné prostriedky a prípravky s dezinfekčnými vlastnosťami; prípravky alebo látky na osviežovanie alebo čistenie vzduchu; fungicídy; prípravky alebo látky so zdravotnými, dezinfekčnými, vzduch osviežujúcimi, vzduch čistiacimi alebo fungicídnymi vlastnosťami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HARPIC EXPERT POWER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited; 103-105 Bath Road, SL1 3UH Slough, Berkshire; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2002 07/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.01.2003 01/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.05.2011 05/2011 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.06.2019 06/2019 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
 
POZ 1896-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1896-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.06.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.07.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.07.2001 Typ Platba
4 Plná moc 06.07.2001 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 09.04.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 09.04.2002 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.10.2002 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.01.2011 Typ Doručené
8a Plná moc 25.01.2011 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.01.2011 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.03.2011 Typ Platba
11 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 01.03.2011 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2011 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis prevodu 11.03.2019 Typ Doručené
14 Doplnenie materiálov 13.03.2019 Typ Doručené
14a Doklad o prevode 13.03.2019 Typ Doručené
14b Plná moc 13.03.2019 Typ Doručené
14c Doklad o prevode 13.03.2019 Typ Doručené
14d Plná moc 13.03.2019 Typ Doručené
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.03.2019 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2019 Typ Odoslané
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.10.2020 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.03.2021 Typ Doručené
18a Plná moc 03.03.2021 Typ Doručené
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.03.2021 Typ Doručené
19a Plná moc 08.03.2021 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.03.2021 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 31.03.2021 Typ Odoslané
POZ 1896-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.03.2011 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
2 Prevod majiteľa 16.05.2019 Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) Limited
3 Zápis alebo zmena zástupcu 16.05.2019 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku