Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 18915
(111)  Číslo ochrannej známky  100698 
(151)  Dátum zápisu  07.01.1932 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.01.2012 
(210)  Číslo prihlášky  18915 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.01.1932 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Liečivý prípravok. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Bismoral 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zentiva, a. s.; Einsteinova 24, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  07.01.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.01.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.04.2002 4/2002 TC3M
2 Obnovené ochranné známky 04.04.2002 4/2002 ND3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.04.2005 4/2005 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.08.2013 8/2013 TC3M
 
POZ 18915
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.01.2002 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.01.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.02.2005 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.12.2011 5,10 EUR
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.01.2012 127,40 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2013 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 18915
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa Typ Doručené
Plná moc 08.03.1994 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.04.1994 Typ Platba
p.na dodatok 12.12.1996 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 04.03.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 04.01.2002 Typ Doručené
Plná moc 08.01.2002 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.01.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.01.2002 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.01.2002 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.01.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.02.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 10.02.2005 Typ Doručené
Plná moc 10.02.2005 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.02.2005 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.03.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 08.12.2011 Typ Doručené
Plná moc 08.12.2011 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.12.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.12.2011 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.12.2011 Typ Platba
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.01.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
Plná moc 26.04.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 26.04.2013 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.05.2021 Typ Doručené
POZ 18915
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Slovakofarma, š. p.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.01.2002 SLOVAKOFARMA, a. s. SLOVAKOFARMA, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.02.2005 Zentiva, a. s. SLOVAKOFARMA, a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.06.2013 Zentiva, a. s. Zentiva, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku