Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1891-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234963 
(151)  Dátum zápisu  13.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1891-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.12.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov.
39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; preprava cestujúcich; prenájom automobilov; informácie o doprave; letecká doprava; organizovanie ciest; organizovanie exkurzií; parkovanie automobilov; rezervácia v doprave; rezervácia miesteniek na cestovanie; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; služby v doprave a preprave; sprostredkovanie prepravy; turistické prehliadky; rezervácia zájazdov.
43 - Rezervácia prechodného ubytovania; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.23, 02.01.30, 09.07.01, 25.05.01, 27.05.12, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.04, 25.05.94 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  pelicantravel.com s.r.o.; Pribinova 17954/10, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 3/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 8/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2015 9/2015 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 1891-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.01.2013 166,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2015 13,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 25.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1891-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.12.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 12.12.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.01.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 15.01.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 15.01.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 19.06.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 19.06.2015 Typ Doručené
Plná moc 19.06.2015 Typ Doručené
Doklad o prevode 01.07.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 09.07.2015 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.07.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 19.01.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 22.01.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 08.02.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 18.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 10.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1891-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.08.2015 pelicantravel.com s.r.o. CK MALKO POLO, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.08.2015 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing. Alegal&Partners s.r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2016 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.10.2022 pelicantravel.com s.r.o. pelicantravel.com s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku